HL Mirja Antilan hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Kehittämispääoman synty ja rakentuminen strategisessa palvelujen laadunkehittämistyössä Case-tutkimus tamperelaisten hyvinvointipalvelujen verkostomaisesta laadunkehittämistyöstä (Formation of Development Capital in Strategic Quality Development)

tarkastetaan 23.3.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Vuokko Niiranen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii HT, yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä.

                                                ***

Mirja Antila on syntynyt Perhossa ja hän on suorittanut hallintotieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii johtamistaidon opettajana.

Antilan väitöskirja on omakustanne, Vammala 2012. ISBN 978-952-93-0251-2. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1182, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8752-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite ja lisätietoja: Mirja Antila, puh. 040-513 0930, mirja.antila@kankaanpaa.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

PALVELUN LAATU EI SYNNY SATTUMALTA: TARVITAAN JOHDETTUA JA SISÄISTETTYÄ TOIMINTAKULTTUURIA

HL Mirja Antilan hallintotieteen alaan kuuluva tutkimus tarkastelee palvelujen strategista laadunkehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa strategisen laadunkehittämistyön johtamisesta ja eri käytännöistä. Keskeiset tutkimustulokset osoittavat, että palvelujen laatu ei synny sattumalta, vaan laatua on sys-temaattisesti tuotettava ja johdettava. Sertifiointiin tähtäävä palvelujen laadunkehittämistyö edellyttää strategisuutta niin johtamisessa, työyhteisössä kuin yksittäisen työntekijän osaamisen vahvistamisessa.
 
Tutkimuksen kohteena on verkostomainen palvelujen laadunkehittämistyö tamperelaisissa hyvinvointipal-veluja tuottavissa järjestöissä, jotka tuottavat erilaisia vanhus-, mielenterveys- , kehitysvammahuollon- ja lastensuojelun palveluja,  ja joilla on palvelusopimus Tampereen kaupungin kanssa.

Tutkimustaan varten Antila työskenteli vuosia 12 tamperelaisen järjestön arjessa sekä kehittäjänä että tutkijana. Hän seurasi läheltä järjestöjen verkostomaista yhteistyötä, järjestöjen kehittämistyön johtamista ja   yhteensä noin 700 ammattilaisen kehittymistä laadunkehittämisen polulla.
 
Tutkimuksen tieteellisenä kontribuutiona on tuottaa käsitteellistä ymmärrystä siitä, miten  organisaatioissa systemaattisen ja pitkäjänteisen laadunkehittämistyön tuloksena rakentuu aineetonta varallisuutta eli ke-hittämispääomaa. Kehittämispääomalla tutkimuksessa tarkoitetaan sisäistettyä ja opittua laatukulttuuria, joka mahdollistaa vahvan perustan oppimiselle ja menestymiselle palvelujen tuottajana. Tutkimuksessa kuvataan kehittämispääoman rakenne ja osatekijät teoreettisen viitekehyksen ja järjestöjen kehittämistyössä syntyneen tutkimusaineiston pohjalta.
 
Kehittämispolkujen vaiheisiin heijastuu järjestöjen toimintaa muokkaavia yhteiskunnallisia  ja Tampereen kaupungin hoivapalvelujen järjestämiseen liittyviä uudistuksia, sillä tutkimus sijoittuu tamperelaisten järjestöjen kannalta ajallisesti ja paikallisesti tilanteeseen, jossa järjestöjen rooli palvelujen tuottajina on kilpailuttamisvaatimusten myötä muuttumassa.

Laajemmin tutkimus voidaan nähdä eräänä ratkaisuvaihtoehdon tarjoajana hoivapalvelujen järjestämistä ja palvelujen laatua käsittelevään keskusteluun. Käydyissä keskusteluissa on edellytetty palvelujen laadun parantamista ja vaadittu palvelujen laadun varmistamiseksi lisää rahaa, mutta keinoja laadun aikaansaami-seksi ei ole juurikaan esitetty.  Tutkimus kuitenkin osoittaa, että palvelujen laadunkehittämisessä raha sinänsä ei vielä riitä.