FM Maija Kontukosken etnomusikologian alaan kuuluva väitöskirja

Paikallisradiosta musiikkiradioon. Tapaustutkimus eteläpohjalaisen Radio Paitapiiskan toimintakulttuurin ja musiikinvalintaprosessin muutoksista vuosina 1985-2006 (From Local Radio to Music Radio. A case study of the changes in Radio Paitapiiska’s production culture and music selection process 1985-2006 in South Ostrobothnia, Finland)

tarkastetaan 24.3.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat professori Johannes Brusila (Åbo Akademi) sekä yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Vesa Kurkela.

                                                ***

Maija Kontukoski on syntynyt Alahärmässä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut erikoissuunnittelijana Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortiossa vuodesta 2012  alkaen.

Kontukosken väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1711, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8748-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1180, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8749-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Maija Kontukoski, puh. 040 763 3311, maija.kontukoski@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjassa tarkastellaan kaupallisen radion kehityslinjoja Suomessa musiikinvalinnan näkökulmasta. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa analysoidaan eteläpohjalaisen Radio Paitapiiskan (1985–2006) toimintakulttuurissa ja musiikinvalintaprosessissa tapahtuneita muutoksia. Tutkimus on monitieteinen ja linkittyy etnomusikologian, radiotutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen tieteenaloille. Tutkimus täydentää kaupallisen radion historiaa Etelä-Pohjanmaan osalta ja tuo esiin sen, millä tavoin musiikista tehtiin kilpailuväline ja tapa rakentaa radiokanavan imagoa.

Kaupalliset radiot aloittivat toimintansa Suomessa vuonna 1985. Toiminnan alkuvaihetta hallitsi voimakas kansanvalistuksen ideologialle pohjautuva paikallisuusaate, jonka siivittämänä paikallisradioiden ajateltiin lisäävän kansalaisten sananvapautta ja vahvistavan paikallisidentiteettiä ja -kulttuuria. Samanaikainen siirtyminen kilpailutalouteen ja liberaaliin talouspolitiikkaan kuitenkin heikensi valistuspolitiikan tehoa.

1990-luvun alussa valtioneuvosto lopetti paikallisradiomonopolit myöntämällä uusia toimilupia, jolloin kaupallisen radion alalle syntyi voimakas kilpailutilanne. Viimeistään tuolloin musiikista tuli kaupallisten radiokanavien keskeisin ohjelmasisältö ja kilpailun väline. Siinä yhteydessä radiokanavien toimintakulttuureissa tapahtuneet muutokset vaikuttivat voimakkaasti kanavien musiikinvalintaprosesseihin ja myös suoraan musiikkivalintoihin. Musiikinlajien osalta Radio Paitapiiskan musiikkivalinnat olivat monipuolisimpia vuosina 1985–1998.

Tutkimuksessa analysoidaan musiikinvalintaan vaikuttaneita tekijöitä koko Radio Paitapiiskan historian ajalta. Keskeisimmät musiikinvalintaan vaikuttavat tekijät ovat haastatteluaineiston ja tekijänoikeusjärjestöjen musiikkiraporttien perusteella henkilökohtaiset, ideologiset, taloudelliset ja teknologiset tekijät. Tutkimuksen yksi keskeisistä havainnoista on se, että Radio Paitapiiskan toimintakulttuuri edusti poikkeuksellisen pitkään 1980-luvun paikallisradioaatteen toimintakulttuuria, jonka valtavirta hylkäsi varsin nopeasti 1990-luvulla.

Radio Paitapiiskan musiikinvalintaprosessissa tapahtui 21 vuoden historian aikana samankaltaisia muutoksia kuin muissakin kaupallisissa radioissa: uusia teknologisia musiikinhallinnan apuvälineitä otettiin käyttöön, Gramex-suojatun musiikin osuutta säädeltiin ja musiikinvalinta keskittyi vähitellen yhä harvempien ihmisten käsiin. Paine muutosten tekemiseen johtui usein taloudellisista syistä, sillä kilpailun vuoksi kanavien täytyi etsiä kustannustehokkaampia ratkaisuja radio-ohjelmien tuottamiseen.

Radio Paitapiiskan toimintakulttuurissa oli myös valtavirrasta poikkeavia piirteitä, joita voidaan kutsua paikallisiksi käytännöiksi. Muutokset eivät aina juontuneet taloudellisista seikoista, vaan muutoksia tehtiin – tai jätettiin tekemättä – myös ideologisista syistä. Esimerkiksi Radio Paitapiiskassa ei ollut  missään vaiheessa musiikkipäällikköä. Kanavan monivaiheinen historia paikallisradiopioneerista osaksi paikallista radiokonsernia osoittaa, että profiloidun musiikin ja paikallisen ohjelmasisällön yhdistävä kaupallinen paikallisradio oli mahdollinen, huolimatta kaupallisen radion valtavirran toimintakulttuurin kehityksestä kohti kapean musiikkiprofiilin formaatteja. Radio Paitapiiska -niminen kanava lakkasi kuulumasta vuonna 2006, mutta Radio Paitapiiska Oy toimii edelleen kaupallisen radion alalla.