TtM Kaija Tikkasen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

15 - 20-vuotiaiden nuorten toivo, sen ylläpitäminen ja vahvistaminen (Hope at 15 - 20 Years of Age, its Maintainance and Fortification)

tarkastetaan 30.3.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.
Vastaväittäjänä on dosentti Paula Naumanen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Åstedt-Kurki.

                              ***

Kaija Tikkanen (os. Jumisko) on syntynyt Rovaniemellä. Hän on suorittanut psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinnon Lapin sairaanhoito-oppilaitoksessa ja terveystieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Hän on toiminut opettajana Savon koulutuskuntayhtymässä vuodesta 2003 lähtien.

Tikkasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1707, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8735-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1175, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8736-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Kaija Tikkanen, puh. 040-505 1872, kaija.tikkanen@uta.fi


LEHDISTÖTIEDOTE

Kaikki kääntyy parempaan -  toivoa nuorten terveyden edistämiseen

Tutkimus tuotti uutta tietoa nuorten oman toivoa ylläpitävän ja vahvistavan toiminnan jakautumisesta mielensisäiseen ja konkreettiseen toimintaan. Suurin osa nuorista mainitsi myönteisen asennoitumisen elämään tärkeimmäksi toivoonsa liittyväksi tekijäksi.

Tutkimuksessa kuvataan yli viidenkymmenen eri puolelta Suomea kotoisin olevan nuoren näkökulmasta toivoa, sen sisältöä ja vaikutuksia, sekä toisten ihmisten merkitystä nuorten toivon tuottamisessa. Tutkimus on yhteiskunnallisesti ajankohtainen terveyspolitiikan, nuorten itsensä ja heidän perheidensä näkökulmasta. Aihe on kansallisesti ja kansainvälisesti hoitotieteessä vähän tutkittu. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa, sosiaalityössä sekä eri toimijoiden nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistävässä toiminnassa.

          Elokuvat ovat minulle kuin terapeutti, ne ylläpitävät toivoani
Konkreettisesta toiminnasta tunnistettiin 13 eri toimintamuotoa. Uutta oli nuorten toivon liittyminen elokuvien katsomiseen, kirjoittamiseen, piirtämiseen, lukemiseen, matkustamiseen, musiikin tekemiseen ja luontoon, sekä se miten konkreettisella toiminnalla vaikutetaan toivoon.

          Nuoren toivoa ei saa murskata
Nuorten toivo on päivittäisen elämän peruselementti, jonka voimakkuus vaihtelee ja sitä voidaan vahvistaa. Toiset ihmiset voivat ylläpitää ja vahvistaa nuorten toivoa muun muassa turvaamalla elämän perusedellytykset.

Nuorten annettiin vapaasti kuvata asioita, jotka he liittävät aiheeseen. Tutkimuksen kuluessa nuorista kysyttiin muun muassa: Mitä toivo on nuorten kuvaamana? Miten nuori itse ylläpitää ja vahvistaa toivoaan? Aineisto koostuu nuorten yksilöhaastatteluista, sähköpostivastauksista ja nuorten kanssa Internetissä kirjautumista edellyttäviltä keskustelupalstoilta käydyistä keskusteluista, jotka analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Osa aineistosta kvantifioitiin. Tulosten raportoinnissa pitäydyttiin nuorten omiin ilmaisuihin ja tulkintojen oikeellisuus varmistettiin nuorilta itseltään uusinta haastatteluilla.