FM, YTM Katariina Mäkisen naistutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

Becoming Valuable Selves. Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism (Miten minusta tulee arvokas? Itsen markkinointi, sukupuoli ja yksilöllisyys myöhäisessä kapitalismissa)

tarkastetaan 1.6.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Korvajärvi.

                                                ***

Katariina Mäkinen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana.

Mäkisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1732, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8810-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1203, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8811-5, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Katariina Mäkinen, puh. 041 460 9200, m.katariina.makinen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksen aiheena on itsen markkinointi, jolla tarkoitetaan arkista ja jokapäiväistä ilmiötä: ihmiset pyrkivät kehittämään ja muokkaamaan itseään ja minuuttaan eri tilanteissa ja eri tavoin saavuttaakseen menestystä tai uusia mahdollisuuksia esimerkiksi työelämässä.  

Tutkimuksessa itsen markkinointia tarkastellaan työelämävalmennuksen kentällä. Valmennus on suhteellisen uusi ala, ja tutkimus tuottaakin tietoa paitsi itsen markkinoinnista myös valmennuksesta yhtenä niin sanotun uuden työn muotona, jossa rajat työn ja minuuden sekä työntekijyyden ja yrittämisen välillä hälvenevät. Tutkimusaineisto koostuu sekä kirjallisesta aineistosta, kuten nettisivuista ja lehtiartikkeleista, että valmentajien haastatteluista.

Itsen markkinoinnin tarkastelu työelämävalmennuksen kentällä osoittaa, että persoonallisuuden merkityksen korostuminen työssä ja taloudellisen arvon tuotannon ulottuminen minuuden ja persoonallisuuden alueelle johtavat tilanteeseen, jossa sekä toiminnan että minuuden kehykset ovat monella tapaa ristiriitaiset ja rajoittavat: oman elämän rohkeaksi ja menestyksekkääksi toimijaksi pyritään tulemaan samalla kun elämisen ehtoja sanelee sellainen taloudellinen ja yhteiskunnallinen järjestys, joka jatkuvasti tuottaa arvottomuuden, marginaalisuuden, korvattavuuden, pelon ja turhautumisen kokemuksia.
 
Mäkisen tutkimuksessa itsen markkinointia, sen taustoja ja sen seurauksia pohditaan sekä kapitalismia että sukupuolta koskevan empiirisen ja teoreettisen ymmärryksen valossa. Tutkimus osallistuu keskusteluun niin sanotusta uudesta taloudesta tai postfordistisesta kapitalismista, jota luonnehtivat esimerkiksi aineettoman tuotannon laajeneminen ja persoonallisuuden muuttuminen yhä merkittävämmiksi työn tekemisen välineeksi. Samalla tutkimus muistuttaa, että myös kapitalismin pysyvillä piirteillä on edelleen merkitystä uuden talouden maailmassa. Itsen markkinoinnin kannalta merkittäviksi paljastuvat tutkimuksessa esimerkiksi tavaramuotoistuminen - taloudellisen arvon tuotannon pyrkimys laajeta yhä uusille elämänalueille - ja työn ja pääoman välillä vallitseva ristiriita.

Tutkimus ottaa osaa myös keskusteluun sukupuolen ja feminismin merkityksestä nykyaikana, jota on luonnehdittu postfeministiseksi; keskustelua sukupuolen merkityksestä hallitsevat väitteet, joiden mukaan sukupuoli on joko kokonaan vailla merkitystä tai sitten muuttunut välineeksi tai hyödynnettäväksi ominaisuudeksi erityisesti naisille. Tutkimuksessa havaitaan, että näin tosiaan saattaa itsen markkinoinnissa tapahtua, sillä sukupuoleen liittyviä kokemuksia voidaan käyttää apuna, kun halutaan luoda kuvaa omasta itsestä pystyvänä ja pärjäävänä yksilönä. Sukupuoli ei kuitenkaan ole pelkästään välineellistynyt, vaan sillä on edelleen merkitystä myös hierarkkisena yhteiskunnallisena suhteena. Sukupuoli asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan, mikä käy ilmi tutkimukseen haastateltujen valmentajien kertomuksista.

Itsen markkinoinnin käytännöissä ihanteeksi asettuu autonominen, toisista riippumaton ja itsekseen pärjäävä yksilö. Tällöin yhteiskunnallisten suhteiden, kuten kapitalismin ja sukupuolen, aiheuttamat ristiriidat ja konfliktit ymmärretään ensisijaisesti yksilöllisinä. Näin esimerkiksi työttömyydestä tai syrjinnästä tulee yksilön omia ongelmia, joita vastaan kamppaillaan muun muassa itsen markkinoinnin keinoin.