FL Martin Stenbergin tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Tiedon jakaminen organisaatiossa - kuinka aineetonta pääomaa kasvatetaan (Information sharing in the Organization - expanding intangible Capital)

tarkastetaan 20.6.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on emeritusprofessori Markku Nurminen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Pertti Järvinen.

                                                ***

Martin Stenberg on syntynyt Riihimäellä ja hän on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut yliopettajana vuodesta 2004 lähtien Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Stenbergin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1740, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8830-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1211, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8831-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Martin Stenberg, puh. 040 7000 195, martin.stenberg@haaga-helia.fi, http://www.haaga-helia.fi/

LEHDISTÖTIEDOTE

Tieto ja tietämys ovat olleet ihmiskunnan historiassa keskeisiä sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ja mahdollistajia. Ne ovat nousseet lisääntyvän mielenkiinnon kohteiksi myös tietoyhteiskunta-, oppimis- ja organisaatio- sekä tietojohtamisteorioissa. Tieto on kaikkiaan moniulotteista ja ilmenee eri muodoissaan havaittavana, piilevänä ja hiljaisena. Tiedon hankinnan, luomisen ja jakamisen kannalta onkin mielenkiintoista, että ihminen on mittavan sekä usein persoonattoman ja tarkoituksettoman tiedon ympäröimä, josta vain murto-osa hyödynnetään. Toisaalta voidaan havaita, että Ihmisellä on enemmän tietoa kuin hän voi tai haluaa ilmaista. Tieto on myös kontekstisidonnaista liittyen vallankäyttöön sekä käyttäjän omiin tietokäsityksiin ja valmiuksiin. Yrityksen näkökulmasta tiedon hankinta, luominen ja jakaminen muodostavat aineettoman pääoman perustan, jonka johtaminen ja kehittäminen ovat liiketoiminnan menestyksen avaintekijöitä.     

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja selvittää tiedon moninaista olemusta sekä tiedon hankintaa, luomista ja jakamista sekä pohtia tiedon ja aineettoman pääoman yhteyttä. Kohdeyrityksenä on maan suurimpiin kuuluva logistiikkayritys. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tietojohtamisen haasteista, tiedon moniulotteisuudesta sekä tiedon käyttöön, hankintaan, luomiseen ja jakamiseen liittyvistä prosesseista ja tekijöistä.    

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa teemahaastattelun avulla saatua laajahkoa aineistoa analysoidaan sisällönanalyysillä tutkimusteemoittain ja kohderyhmittäin. Tietolähteinä hyödynnettiin eri organisaatiotasoilla työskenteleviä asiantuntijoita, esimiehiä ja yritysjohtoa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa edellyttää sen eri ilmenemismuotojen määrittelyä (data, tieto, tietämys) ja niiden hankinta-, luomis- ja jakamisprosessien kuvaamista. Tietoa ilmenee eri tasoilla (yksilö-, ryhmä- tai tiimi-, organisaatio- ja asiakastasot).  Tulosten mukaan data, tieto ja tietämys ovat tallentuneet monin tavoin eri tallennusalustoille (työkokemukset, organisaation toimintatavat, tietojärjestelmät, välineet, julkaisut sekä työyhteisön kulttuuri ja suhdeverkostot). Lisäksi tiedonjakamiseen liittyy myös erilaisia tiedonjakamiskonteksteja. Tutkimus nostaa esiin myös tiedonjakamiseen liittyviä kannustimia ja muita tekijöitä, joilla voidaan tukea ja edistää tiedonjakamista sekä täten tehostaa tuottavuutta, laatua ja yrityksen kilpailukykyä. Määritelty ideointiprosessi selkeyttää ja tarkentaa uuden tiedon luontivaiheita kuvaten siinä ilmenevää pienimuotoista ja paikallista kehittämistä sekä laajempia toteutuksia eri versiointeineen. Tutkimuksessa kuvattiin myös tiedonjakamiseen liittyviä jakamisprosesseja, menetelmiä ja välineitä sekä inhimillisiä toimijoita rooleineen.  

Tiedon jakaminen muodostuu kaikkiaan moniulotteiseksi vuorovaikutteiseksi viestintäprosessiksi. Näissä prosesseissa hyödynnetään pääosin ihmisen perusaisteja, joiden tueksi on kehitetty erilaisia toimintamalleja, menetelmiä ja välineitä. Tutkimukseni täydentää myös yrityksen aineettoman pääoman metamallia kuvaamalla ja tarkentamalla sosiaalisen pääoman luonnetta ja roolia sekä eri ulottuvuuksien välisiä tiedon jakamisprosesseja sekä hahmottelee yrityksen tietojohtamisen kokonaismallia tekijöineen.