TtM Pia Nymanin työterveyden alaan kuuluva väitöskirja

Patienters uppfattning om funktionsförmåga och välbefinnande efter operativ och konservativ behandling vid supraspinatus-syndrom (Patients´ perception of their functional ability and well-being after operation and conservative treatment in supraspinatus syndrome)

tarkastetaan 16.6.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.  

Vastaväittäjänä on professori Anne Söderlund (Mälardalens högskola, Ruotsi). Kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård.

                                                ***

Pia Nyman on syntynyt Kokkolassa ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Umeån yliopistossa. Hän on toiminut koulutussuunnittelijana vuodesta 2010 lähtien.

Nymanin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1742, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8835-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1214, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8836-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Pia Nyman, puh. 050 326 0740, pia.nyman@multi.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Olkapään alueen ongelmat ovat yleisin syy hartiakipuun ja niiden oletetaan lisääntyvän väestön ikääntymisen myötä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esiin olkapääongelmien moninaisuus yhdistämällä määrällinen tutkimus laadulliseen tutkimukseen. Kyselylomakkeilla mitattiin potilaiden käsityksiä omasta toimintakyvystään ja terveydentilastaan. Ryhmähaastatteluilla saatiin lisätietoa ja potilaille mahdollisuus tulla kuulluiksi, mikä luo perustan hoidon suunnittelulle.

Tutkimukseen osallistui vuosina 2000–2007 215 olkapään ongelmista kärsivää henkilöä. Kohderyhmän muodostivat Pietarsaaren ja Seinäjoen alueen potilaat, joiden diagnoosina oli supraspinatusoireyhtymä. Potilaat oli hoidettu konservatiivisesti, tähystystoimenpiteellä tai avoimella leikkauksella.

Tutkimuksen yhtenä tuloksena oli, että potilaat kärsivät ennen interventioita voimakkaasta olkapääkivusta toiminnassa ja levossa. Tulokset osoittivat hoidon lievittäneen kipua merkittävästi, mikä on hyvä arvosanana terveydenhuollolle. Konservatiivisesti hoidettujen tilassa tapahtui vähemmän muutosta, mutta toisaalta heidän lähtötilansa oli parempi. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavat ilmaisivat yksimielisesti kivun olevan vaikein ongelma. Potilaiden kokemusten huomioon ottaminen on arvokasta hoidon kehittämisen kannalta. Määrällisiä ja laadullisia analyysejä yhdistämällä avautuu mahdollisuuksia havaita ilmiöissä erilaisia näkökohtia. Potilaan oma osallisuus ja motivoituneisuus omatoimiseen harjoitteluun ovat kuntoutuksen onnistumisen edellytys. – Kyse on jaetusta huoltajuudesta, kuten eräs haastateltavista osuvasti ilmaisi.

Tutkimustulosten toivotaan vaikuttavan olkapään ongelmista potevien henkilöiden hoidon kehittämiseen.