TM J. Tuomas Harviaisen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Systemic Perspectives on Information in Physically Performed Role-play (Järjestelmäpiirteisiä perspektiivejä informaatioon fyysisesti toteutetussa roolipelaamisessa)

tarkastetaan 18.10.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin auditoriossa B1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on tohtori Nicola Whitton (Manchester metropolitan University). Kustoksena toimii professori Reijo Savolainen.

                                                ***

J. Tuomas Harviainen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän toimii johtavana informaatikkona.

Harviaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1764, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8913-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1237, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8914-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: J. Tuomas Harviainen, jiituomas@gmail.com.

LEHDISTÖTIEDOTE


Väitöskirjan aiheena ovat informaation käyttö ja informaatioympäristön vaikutukset fyysisesti toteutetuissa, aikuisten harjoittamissa roolipeleissä ja -leikeissä, larpeista sadomasokismiin. Analysoimalla sitä, miten osallistujien väliset sosiaaliset sopimukset ohjaavat heitä käyttämään eri informaatiolähteitä kuin yleensä, työ näyttää peleissä tapahtuvien kognitiivisten ja käytöksellisten muutosten informaatioperäiset juuret.

Väitöskirja yhdistää materiaalia ja metodeja informaatiotutkimuksesta, pelitutkimuksesta, hermeneutiikasta ja kognitiivisesta uskontotieteestä. Vertailemalla ja fuusioimalla näiden näennäisesti erillisten tieteenalojen tutkimustuloksia, työ osoittaa sekä sosiaalisten oletusten tuomia rajoitteita yksilöiden informaatiokäyttäytymiseen että eläytyvän pelikokemuksen riippuvuuden oikeanlaisesta informaatiosta.

Erityinen paino on Patrick Wilsonin tutkimuksilla olosuhteiden tuottamasta riippuvuudesta toisen käden tietolähteistä, Paul Ricoeurin ajatuksilla vieraiden tekstien tulkinnasta ja ottamisesta osaksi yksilön omia tietorakenteita, organisaatio-oppimisen järjestelmäanalyysilla ja Marc Galanterin kehittämällä “rajavalvonnan” käsitteen sosiaalisella laajennuksella.