HM Timo Näppilän hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Informaatio tehokkuudesta osana itsesäätelyä yliopistojen laitoksilla
(Information on efficiency as a part of self-regulation at the universities` departments)

tarkastetaan 28.9.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Antti Syväjärvi (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Hölttä.

                                                ***

Timo Näppilä on suorittanut hallintotieteen maisterin (finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi) tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Näppilän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1715, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8757-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1185, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8758-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Timo Näppilä, timo.nappila@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Toimin tutkijana ”Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos – hankkeessa (RAKE)” ajanjaksolla 2008–2009. Yliopistojen rakenteelliseen kehittämiseen liittyvän tutkimustyön lähtökohtina olivat yliopistojen toimintaympäristön muutos sekä niiden taloudellisen autonomian lisääminen. Tähän muutokseen on yhdistetty myös yliopistojen johtamisen ja hallinnon vahvistaminen ja uudistaminen joiden avulla pyritään luomaan edellytyksiä yliopistojen ammattimaiselle johtamiselle ja henkilöstön tehokkuudelle.

Teemahaastatteluvastausten perusteella tutkimuksen huippuyksiköissä ja yliopistokoulutuksen laatuyksiköissä on pyritty hyödyntämään erityyppisiä mahdollisuuksia ja yhteistyösuhteita aktiivisesti ja monipuolisesti. Yksiköiden toimintaan liittyi olennaisena osana omaehtoinen perustoiminta, sen suunnittelu, kehittäminen sekä voimavarojen uudelleen kohdentaminen. Lisäksi toimintaan kytkeytyi pyrkimys sekä tunnistaa kutakin yksikköä koskettavat haasteet ja muutosmahdollisuudet että pyrkimys reagoida näihin oikea-aikaisesti. Täten voimavarojen tehokas käyttö näyttää olevan olennainen osa yksiköiden tutkijoiden ja opettajien itsesäätelyä eli niiden kyvyssä käyttää voimavarojaan tehokkaasti hyväkseen erityyppisissä tilanteissa.

Tutkimuksen tulos on, että yliopistojen ohjaus- ja johtamisjärjestelmät eivät tue kansainvälisen tason huippututkimusta eivätkä kansallisen tason laatukoulutusta parhaalla mahdollisella tavalla.

Yliopistojen yksiköissä toimivien tutkijoiden ja opettajien ulkopuoliseen ohjaukseen ja valvontaan kytkeytyvä tilivelvollisuus raportointeineen sekä kriteereineen näyttää olevan sekä uhkana että konkreettisena haittana heidän tehokkaalle toiminnalleen.

Ulkopuolista ohjausta ja kontrollointia tukevat laskennallinen rahanjakomalli, työajanseuranta ja kokonaiskustannuslaskenta estävät ainakin osittain yksiköiden reagointikykyä muuttuvaan toimintaympäristöön ja kaventavat mahdollisuutta harjoittaa tehokkaasti autonomiaan kytkeytyvää itsesäätelyä.