FM Antti Sirkan tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Managing Product Life Cycle Data Using Automatic Identification
(Tuotteen elinkaari-informaation hallinta automaattisen tunnistamisen avulla)

tarkastetaan 5.10.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin auditoriossa B1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Hannu Jaakkola (Tampereen teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii yliopistotutkija Marko Junkkari.

                                                ***

Antti Sirkka on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Sirkan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1767, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8920-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1240, Tampere University Press 2012. ISBN978-951-44-8921-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Antti Sirkka, antti.sirkka@gmail.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Kuluttajat ja lainsäätäjät vaativat yhä tarkempaa tietoa tuotteiden alkuperästä ja ympäristökuormituksesta. Yhä monimutkaisemmiksi käyvät tuotteiden tuotantoketjut ovat haasteellisia tämän tiedon keräämisen kannalta. Tuotantoketjussa voi olla satoja eri alihankkijoita sekä lukuisia jatkojalostajia. Tähän asti yleisin tapa laskea tuotteen elinkaaren ympäristövaikutukset on ollut mitata resurssien ja energian käyttö prosesseissa sekä prosessien päästöt ilmaan, maahan ja veteen esimerkiksi vuoden jaksolla ja käyttää saatua lukua keskiarvona kaikille tuotetuille tuotteille.

Tämä väitös esittää mallin, joka mahdollistaa yksittäisen tuotteen elinkaaren seuraamisen ja sen elinkaari-informaation keräämisen sekä tämän informaation jakamisen. Esitettyä mallia voidaan käyttää pohjana kehitettäessä luotettava järjestelmä tuotteiden ympäristövaikutusten mittaamiseen ja tämän tiedon jakamiseen kuluttajille. Näin kuluttajat voivat tehdä ostopäätöksensä oikean ja tarkan tiedon perusteella. Työssä on tarkasteltu metsäteollisuutta esimerkkitapauksena, jossa tuotteiden ja komponenttien tunnistaminen perustuu RFID-tekniikkaan. Automaattinen tunnistaminen mahdollistaa jopa yksittäisen tuotteen seuraamisen koko tuotantoketjun läpi ja tarkan elinkaari-informaation keräämisen. Tätä informaatiota käyttämällä yksittäiselle tuotteelle voidaan laskea tarkka ympäristövaikutus.