MA Ülle Pärlin laskentatoimen alaan kuuluva väitöskirja

Understanding the Role of Communication in the Management Accounting and Control Process
(Viestinnän roolin ymmärtäminen johdon laskentatoimessa ja ohjausprosessissa)

tarkastetaan 26.10.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Marko Järvenpää (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Salme Näsi.

                                                ***

Ülle Pärl on syntynyt Virossa ja hän on suorittanut MA -tutkinnon Tarton yliopistossa. Nykyisin hän toimii lehtorina.

Pärlin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1772, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8939-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1246, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8940-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Ülle Pärl, puh. +3725167205, ulle.parl@gmail.com

LEHDISTÖTIEDOTE


Viestintäprosessissa yrityksen taloushallinnosta lähtevä tieto yhdistyy organisaation jäsenten toimintaan, ja viestinnällä on siten hyvin tärkeä rooli organisaation johtamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää viestintämalli, joka parantaa ymmärrystä viestinnän roolista johdon ohjaus- ja valvontaprosesseissa.

Tutkimuksen teoreettinen osa pohjautuu Roman Jakobsonin kommunikaatioteoriaan sekä Juri Lotmanin kulttuurisemiotiikkaan. Tutkimuksen empiirisessä osassa on hyödynnetty osallistuvan havainnoinnin menetelmää. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin organisaatiossa, jossa tutkija oli aiemmin toiminut taloushallinnon johtotehtävissä ja näin vuosien varrella muodostunut hyvän käsityksen organisaatioista ja luonut hyvät suhteet organisaation jäseniin.  Tämä mahdollisti aineiston keruussa luottamuksellisen vuoropuhelun organisaation jäsenten ja tutkijan välillä. Viestintämallin kehittäminen ja soveltaminen toteutettiin rinnakkain. Ensimmäistä versiota viestintämallista käytettiin johdon ohjaus- ja valvontaprosessin analysointiin. Samalla mallia kehitettiin ja täsmennettiin lopulliseen muotoonsa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toisinymmärtäminen tai väärinymmärtäminen (engl. misunderstanding) on olennainen osa viestintää ja siten myös johdon ohjauksen ja valvonnan viestintäprosessia. Tämän tiedostaminen on nykyään erittäin tärkeää, koska johdon ohjausjärjestelmien sisältämän tiedon tuottajia ja käyttäjiä ovat modernin tietoyhteiskunnan oloissa (lähes) kaikki organisaation jäsenet, ei pelkästään yrityksen ylin johto.

Tutkimus perustuu viestintäteoriaan, joka muodostaa viitekehyksen johdon ohjaus- ja valvontajärjestelmien analysoimiseen. Tutkimuksen tuloksena esitetään viestintämalli, jonka avulla organisaation ohjaus- ja valvontajärjestelmän toimintaa on mahdollista analysoida ja löytää keinoja järjestelmän tehostamiseen, mikä puolestaan auttaa organisaatiota tavoitteeksi asetettujen tulosten saavuttamisessa.