HM Hannu Mensosen hallintotieteen turvallisuushallinnon alaan kuuluva väitöskirja

Aineettoman pääoman hyödyntäminen poliisin johtamisessa - Tutkimus Oulun alueen paikallispoliisin henkilöstön kokemuksista aineettoman pääoman hyödyntämisestä poliisin rakenneuudistuksen aikana (The utilization of intellectual capital in police management - Research into the experiences of local police officers - has intellectual capital been utilized in former county of Oulu during the structure modernization of police?)

tarkastetaan 26.10.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori emeritus Markku Temmes (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Ismo Lumijärvi.

                                                ***

Hannu Mensonen on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa ja hän toimii nykyisin rikoskomisariona.

Mensosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1768, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8928-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1241, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8929-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Hannu Mensonen, puh. 071 876 5055

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirja käsittelee aineettoman pääoman hyödyntämistä Oulun alueen paikallispoliisin johtamisessa vuonna 2008 alkaneessa poliisin rakenneuudistuksessa. Aineettoman pääoman hyödyntämistä selvitettiin paikallispoliisin ylempään päällystöön kuulumattoman henkilöstön (N = 525) kokemuksiin kohdistetulla kyselytutkimuksella. Aineeton pääoma määritellään tutkimuksessa ei-fyysiseksi arvonlähteeksi, joka liittyy BSC-viitekehyksen oppimisen ja kasvun näkökulman inhimillisen pääoman, organisaatio- ja informaatiopääoman resurssien ja niihin liittyvien kyvykkyyksien hyödyntämiseen.

Aineettoman pääoman johtaminen on tärkeä osa organisaation johtamista. Se muodostaa strategisen ohjauksen perustan, minkä vuoksi se tulee huomioida organisaatioiden tulevaisuuspainotteisessa johtamisessa. Aineettoman pääoman hyödyntämisen merkitys johtamisessa on korostunut taloudellisen taantuman ja sitä seuranneen maailmanlaajuisen laman vaikutuksesta. Valtion tuottavuusohjelma ja sitä seurannut tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma leikkaavat organisaatioiden resursseja entistä voimakkaammin. Vaikea taloudellinen tilanne on aiheuttanut toiminnan sopeuttamisvaatimuksia ja niistä aiheutuvia rakenteellisia muutospaineita myös poliisille, jonka rakenteita uudistetaan kolmannen kerran viiden vuoden sisällä. Aineettoman pääoman hyödyntämisellä on merkitystä myös laajemmalti johdettaessa organisaatioiden yhteistoimintaa.

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella aineettoman pääoman hyödyntämisessä, poliisin johtamisen ohjauksen eli suunnitelmien tekemisen näkökulmasta, on paljon kehitettävää. Aineettoman pääoman johtaminen tulee sitoa entistä tiiviimmin strategiseen johtamiseen, jossa on huomioitava aineettomassa pääomassa vaikuttavat subjektiiviset näkökulmat, jotka ovat jääneet tähänastisessa johtamisessa vähemmälle huomiolle. Subjektiivisten näkökulmien huomioiminen johtamisessa mahdollistaa henkilöstön osaamisen kasvun ja verkostollisten mahdollisuuksien entistä paremman hyödynnettävyyden. Tutkimustulosten perusteella työntekijät ovat kokeneet aineettoman pääoman johtamisen suunnitteluun liittyvän onnistumisen keskinkertaiseksi tai heikoksi. Johtamisessa keskitytään nykyään voimakkaasti talous- ja prosessijohtamiseen liittyviin toimintoihin ja suoritemäärien mittaamiseen.

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää suosituksia ja näkökulmia, joiden avulla poliisin aineettoman pääoman hyödyntämistä voidaan kehittää. Aineettoman pääoman ja siihen liittyvän strategisen johtamisen ohjaamisen avulla on löydettävä organisaation todelliset resurssit, joiden avulla organisaatioon tuotetaan kestävää lisäarvoa. Johtami-sen on suuntauduttava poliisissa talous- ja prosessijohtamisesta resurssi- ja tietoperusteiseen johtamiseen. Tämän päivän poliisijohtajalta vaaditaan strategista osaamista, tiimijohtamisen taitoa, sitoutumista, yhteistyökykyä, palautteen hyödyntämistä ja yhteisen strategian noudattamista. Taloudellinen niukkuus edellyttää poliisijohtajan osaavan kohdentaa olemassa olevat resurssit entistä paremmin. Käytettäviä resursseja ei voida enää jakaa organisaation sisällä homogeenisesti uusklassisen talousteorian mukaisesti.