FM Eeva Laurilan syöpägenetiikan alaan kuuluva väitöskirja

Novel Regulators of Pancreatic Cancer Cell Growth and Mobility (Haimasyöpäsolujen liikkuvuuden ja kasvun uudet säätelytekijät)

tarkastetaan 7.12.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Juha Klefström (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Anne Kallioniemi.

                                                ***

Eeva Laurila on syntynyt Kuortaneella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Laurilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1788, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8987-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1263, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8988-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Eeva Laurila, eeva.laurila@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE


Haimasyöpä on harvinainen mutta erittäin aggressiivinen syöpätyyppi, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin tuhat henkilöä. Vaikka haimasyövän osuus uusista syöpätapauksista on vain muutama prosentti, se on kolmanneksi yleisin syöpäkuolemien syy niin miehillä kuin naisillakin. Haimasyövän ennuste on erittäin huono: keskimääräinen elinaika diagnoosista on vain noin puoli vuotta. Suurin syy tähän on se, että keinoja taudin diagnosointiin ja hoitoon on todella vähän, ja hoidot ovat usein tehottomia. Diagnoosi tehdään yleensä vasta vaiheessa, jossa sairaus on edennyt niin pitkälle, ettei sitä pystytä enää parantamaan. Väitöskirjatyön tarkoituksena oli tutkia haimasyövässä toistuvasti monistuvia kromosomialueita sekä kartoittaa geenien toimintaa säätelevien  mikroRNA:iden ilmenemismuutoksia ja siten löytää uusia mahdollisia kohdegeenejä niin diagnostisiin kuin hoidollisiinkin tarkoituksiin.

Laajat kromosomimuutokset ovat tyypillisiä haimasyövälle kuten suurimmalle osalle muitakin kiinteitä syöpäkasvaimia. Toistuvasti monistuvilla kromosomialueilla sijaitsee suurella todennäköisyydellä geenejä, joilla on vaikutusta sairauden syntyyn, ja jotka siten voisivat toimia myös ns. kohdegeeneinä syövän diagnoosissa tai hoidossa. Tässä työssä tutkittiin 7q21-q22 kromosomialueen monistumaa haimasyövässä ja pyrittiin siten löytämään uusia kohdegeenejä. Kyseistä monistumaa todettiin esiintyvän noin joka neljännessä haimasyöpäsolulinjassa ja yhtä usein myös haiman primäärikasvaimissa. Monistuman todettiin johtavan useiden geenien yli-ilmentymiseen. Jatkotutkimukset kohdistuivat kolmeen monistuneeseen geeniin, ARPC1A, ARPC1B ja KPNA7, ja osoittivat, että näiden toiminta vaikuttaa haimasyövän ominaisuuksiin.

ARPC1A ja ARPC1B kuuluvat proteiinikompleksiin, joka säätelee muun muassa solujen liikkumista. Näiden kahden geenin hiljentäminen haimasyöpäsoluissa vähensi huomattavasti solujen liikkumiskykyä, mikä on merkittävä syövän leviämiseen liittyvä ominaisuus. KPNA7 puolestaan osallistuu proteiinien kuljetukseen solun sytoplasmasta tumaan. Sen ilmentymisen hiljentäminen vähensi dramaattisesti haimasyöpäsolujen kasvua. Kasvun hidastuminen johtui p21-proteiinin ilmentymistason kohoamisesta ja siitä seuranneesta solusyklin osittaisesta pysähtymisestä. Kaiken kaikkiaan nämä tulokset viittaavat siihen, että 7q21-q22 monistuma-alueella ei olisi yhtä ainoaa kohdegeeniä, vaan ennemmin useamman geenin joukko, jotka kaikki ovat monistuneita ja yli-ilmentyneitä ja yhdessä vaikuttavat syöpäsolujen eri ominaisuuksiin. Sekä ARPC1A, ARPC1B että KPNA7 toimivat tärkeissä solun toimintaan vaikuttavissa tehtävissä, ja ovat siten potentiaalisia uusien syöpähoitojen kohteita.

MikroRNA:t ovat lyhyitä yksijuosteisia RNA-molekyylejä, joilla on tärkeä tehtävä geenien ilmentymisen säätelyssä. Myös niiden ilmentyminen on usein häiriintynyt syövässä. Mikro-RNA:iden ilmentymistä tutkittiin haimasyöpäsolulinjoissa sekä normaalista haimasta peräisin olevissa näytteissä, ja tarkoituksena oli tunnistaa sellaiset mikro-RNA:t, joiden ilmentyminen oli muuttunut syövässä. Työssä löydettiin 72 mikro-RNA:ta, joiden muuttuneen ilmentymisen perusteella voitiin erottaa syöpänäytteet normaaleista näytteistä. Näiden joukosta valittiin miR-31 tarkempiin tutkimuksiin sen erityisen mielenkiintoisen ilmentymistavan vuoksi. Yllättäen sekä miR-31:n ilmentymisen estäminen että lisääminen johtivat haimasyöpäsolujen liikkumisen selkeään vähenemiseen. Useissa tutkimuksissa miR-31:n on todettu olevan tärkeä solujen liikkumisen säätelijä haimasyövän lisäksi myös muissa syövissä. Tämä tekee siitä erityisen houkuttelevan kohteen syövän etäpesäkkeisiin kohdistuville hoitomuodoille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa osoitettiin kolmella 7q21-q22 monistuman kohdegeenillä olevan onkogeenisiä eli syöpää edistäviä ominaisuuksia haimasyövässä. Kaikki nämä kolme geeniä, ARPC1A, ARPC1B ja KPNA7, olivat yli-ilmentyneitä haimasyöpäsoluissa ja niiden toiminta osaltaan vahvisti näiden solujen pahanlaatuisia ominaispiirteitä. Lisäksi miR-31:n todettiin yli-ilmentyvän osassa haimasyövistä, ja sen osoitettiin olevan tärkeä syöpäsolujen liikkumisen säätelijä. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa haimasyövän geneettisestä taustasta ja tarjoaa mielenkiintoisia lähtökohtia  tämän taudin diagnosointi- ja hoitomenetelmien kehittämiseen.