KTM, HK Hannele Mäkelän yrityksen taloustieteen, laskentatoimen alaan kuuluva väitöskirja

Interpretations of Corporate Talk About Social Responsibility (Tulkintoja yritysten yhteiskuntavastuupuheesta)

tarkastetaan 21.12.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Carmen Correa-Ruiz (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla). Kustoksena toimii professori Salme Näsi.

                                                ***

Hannele Mäkelä on syntynyt Riihimäellä ja hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin sekä hallintotieteiden kandidaatin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Mäkelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1792, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8999-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1268, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-9000-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Hannele Mäkelä, 050 318 6010, hannele.makela@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksessa on tarkasteltu yritysten yhteiskuntavastuuraportointia ja sen yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimuksen mukaan raportointi tarjoaa rajoitetun kuvan yritystoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja yritysten yhteiskuntavastuupuhe on luonteeltaan poliittista.

Yritysten yhteiskuntavastuuajattelu perustuu laajaan keskusteluun siitä, että yritystoiminnalla voi positiivisten vaikutusten lisäksi olla myös mittavia negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja että yritysten tulisi siten kantaa vastuuta toimintansa vaikutuksista laajasti yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Yhteiskuntavastuuraportoinnin on oletettu parantavan yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuuriskien hallintaa muun muassa tarjoamalla sidosryhmille kattavaa tietoa yritystoiminnan vaikutuksista ja toisaalta tunnistamalla ja ennaltaehkäisemällä yritystoiminnan mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Tässä väitöstutkimuksessa tuodaan esiin yritysten nykyisten raportointikäytäntöjen rajallisuus suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin.

Tutkimuksen empiirinen materiaali koostuu suomalaisten suuryritysten yhteiskuntavastuuraportoinnista ajalla 2000–2009. Aineistoa on analysoitu laadullisin menetelmin. Väitöskirja koostuu johdantoluvusta sekä neljästä itsenäisestä tutkimusartikkelista.

Yritysraportointi ja erityisesti laskentatoimi yritystoiminnan kielenä tyypillisesti kuvaavat yritysten ja yhteiskunnan suhdetta suoraviivaisena, objektiiviseen tietoon perustuvana win-win -tilanteena. Tällaisen näkemyksen mukaan yrityksellä ja sen sidosryhmillä on yhtenevät tavoitteet ja yhtenäiset näkemykset yritystoiminnan vaikutuksista. Tutkimuksen taustaoletuksena kuitenkin on, että laskentatoimen tarjoama informaatio ei ole objektiivista vaan sosiaalisesti rakentunutta tietoa, jota voidaan käyttää tiettyjen näkökulmien edistämiseen. Tutkimuksen mukaan yrityspuhe ja nykyiset raportointikäytännöt vahvistavat näkemystä, jonka mukaan yritystoiminnan tavoitteet olisivat yhteneviä ympäröivän yhteiskunnan tavoitteiden kanssa, ja yritystoiminnan negatiivisten vaikutusten ja mahdollisten konfliktien raportointi on vähäistä. Erityisesti yritystoiminnan taloudellinen kannattavuus ja sen priorisointi muiden tavoitteiden kustannuksella esitetään yritysten raportoinnissa itsestäänselvyytenä, yhteisesti hyväksyttynä ”liiketoiminnan lainalaisuutena”, jonka seuraukset ovat lopulta hyväksi kaikille osapuolille. Tämänkaltainen näkemys yritysten yhteiskunnallisesta roolista vahvistaa olemassa olevia valtasuhteita ja samanaikaisesti heikentää niistä poikkeavien tulkintojen tekemisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Myös puutteellinen informaatio yritystoiminnan vaikutuksista konkreettisesti estää dialogin mahdollisuuden. Tutkimuksen tavoitteena on ollut avata näitä yritystoiminnan väitettyjä ”lainalaisuuksia” ja tuoda esiin keskustelua vaihtoehtoisten tulkintojen mahdollisuuksista.