TtM Lauri Kokkisen sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Työntekijät julkisten sairaaloiden rakennemuutostarpeiden synnyttäjinä ja rakennemuutosten seurausten kokijoina (Employees create needs for and experience the effects of structural changes in public hospitals)

tarkastetaan 11.1.2013 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Juha Kinnunen (Itä-Suomen yliopist). Kustoksena toimii professori Elina Viitanen.

                                                ***

Lauri Kokkinen on syntynyt Jyväskylässä ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.  Nykyisin hän toimii vs. tiimipäällikönä Työterveyslaitoksella.

Kokkisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1798, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-9015-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1274, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-9016-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Lauri Kokkinen, 040-552 9559, lauri.kokkinen@ttl.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkisten sairaaloiden palvelutuotantorakenteita koskevat valinnat tehtiin Suomessa pala palalta tuhatyhdeksänsataaluvun jälkipuoliskolla. Kaksituhattaluvulla toisenlaisessa historiallisessa tilanteessa luodut rakenteet on koettu monilta osin ongelmallisiksi ja niitä on ryhdytty uudistamaan. Toistaiseksi rakennemuutoskeskustelua ja -politiikkaa ovat määrittäneet potilaan ja julkisen talouden näkökulmat. Tässä tutkimuksessa nostetaan esiin työntekijänäkökulma julkisten sairaaloiden rakennemuutoksiin, hyödyntämällä rekisteri-, kysely-, dokumentti-, haastattelu-, havainnointi- ja videoaineistoja.

Tutkimuksen tulosten mukaan rakennemuutokset ovat yhteydessä sairaalatyöntekijöiden puutteelliseen työkykyyn. Yhteys selittyi tutkimuksessa työn kuormitustekijöiden lisääntymisellä rakennemuutosten yhteydessä. Kaikkein suurimmassa puutteellisen työkyvyn riskissä olivat työntekijät, jotka eivät ymmärtäneet miksi rakennemuutoksia heidän työpaikoillaan toteutettiin, tai kokivat omat muutoksiin osallistumismahdollisuutensa riittämättömiksi. Erityisenä rakennemuutostyyppinä tutkimuksessa tarkasteltiin julkisten sairaaloiden toiminnallisten yksiköiden liikelaitostamista. Liikelaitostamisella ei todettu olevan yhteyttä työntekijöiden työkyvyttömyyteen, käytettäessä työkyvyttömyyden osoittimena vähintään kolmen kuukauden mittaisia sairasvakuutusjärjestelmästä korvattuja työkyvyttömyysjaksoja.

Tutkimuksen tulosten mukaan sairaalatyöntekijät voivat synnyttää organisaatioilleen laajamittaisiakin rakennemuutostarpeita ja nostaa esiin uudenlaisia palvelutuotantovaihtoehtoja. Etenkin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn syksyn 2007 joukkoirtisanoutumisuhka näyttäytyi tutkimuksessa mahdollisuuksien ikkunana julkisten sairaaloiden palvelutuotantorakenteiden muutoksille. Hoitohenkilöstön joukkoirtisanoutumisuhka yhdisti kysymyksen työntekijöiden riittävyydestä radikaaleihin rakennemuutosvaihtoehtoihin, paljastaen normaalioloissa lähes luonnonlakeina pidettyjen sairaanhoidon lukittuneimpien rakennevalintojen sopimuksenvaraisuuden. Tutkimuksen toinen tapausesimerkki työntekijöistä rakennemuutostarpeiden synnyttäjinä koskee suomalaista silmäsairaanhoitoa, jossa julkisia sairaaloita on koko 2000-luvun vaivannut rakenteellinen työntekijäpula. Tutkimus osoittaa, kuinka vaikeaa etenkin yksityisen ja julkisen sektorin välistä keskinäissuhdetta uudelleen määrittelevän muutoksen tekeminen sairaanhoidon sektorilla on, ja kuinka suuri merkitys myös yksittäisellä työntekijällä voi olla rakennemuutosta koskevan valinnan tekemisessä ja muutoksen läpiviemisessä.

Välittömästi käytäntöön sovellettavien tulosten ohella tutkimus vahvistaa sen teoreettisia lähtökohtia. Julkisten sairaaloiden rakennemuutoksia koskevia valintoja, sekä työntekijöiden työkyvyn määrittymistä rakennemuutoksissa on tutkimuksen tulosten valossa mielekästä tarkastella politiikan- ja hallinnontutkimuksen alalta, sekä työterveystutkimuksen piiristä omaksutuista lähtökohdista.