FM Niina Valtarannan kasvatustieteen (opettajankoulutus) alaan kuuluva väitöskirja

On the Experiences of Finnish Engineers as Language Users in a Professional Context (Suomalaisten insinöörien työelämän kielenkäyttökokemuksista)

tarkastetaan 23.2.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Karin Vogt (Pädagogische Hochschule Heidelberg - University of Education). Kustoksena toimii professori Pauli Kaikkonen.

                                                ***

Niina Valtaranta on syntynyt Vesilahdella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa vuodesta 1998 lähtien.

Valtarannan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1806, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9045-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1282, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9046-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Niina Valtaranta, puh. 040 41 81 911, niina.valtaranta@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Työssä kieltä ei tarkasteltu lingvistisenä ilmiönä vaan pyrittiin kartoittamaan kielenkäyttäjien inhimillistä kokemusmaailmaa. Tutkimuskohteena olivat tekniikan alan ammatissa toimivien insinöörien kielenkäyttökokemukset, joita ei myöskään haluttu rajata mihinkään tiettyn kieleen, vaan tavoitteena oli kuvata osallistujien kielenkäyttökokemuksia heidän koko kielivarantonsa kautta.

Aineisto kerättiin haastattelemalla keskisuuren suomalaisen, kansainvälisiä toimintoja omaavan tekniikan alan yrityksen työntekijöitä kahdessa vaiheessa: aluksi vuonna 2006 haastateltiin kahtatoista insinööriä ja kolmen vuoden kuluttua vuonna 2009 haastateltavien määrä supistettiin seitsemään toista haastattelua varten.

Analyysin tuloksena muotoutuneissa yleisissä merkistysverkostoissa ydinteemoiksi tiivistyivät: oppijan autonomia, vuorovaikutustaitojen ja kasvokkainviestinnän merkitys, kulttuurienvälisen ymmärtämisen käsite ja naiseuden problematiikka tekniikan alalla. Kielenkäyttäjän autonomia nousi kokemuksissa voimakkaasti esille. Vuorovaikutustaitojen merkitys insinöörien päivittäisessä työssä koettiin suureksi. Kasvokkainviestinnän rooli oli keskeinen työelämän viestinnässä ja se korostui erityisesti konfliktitilanteissa. Ammatillisissa kohtaamisissa osallistujat käyttivät intuitiotaan ja sosiaalista positiointia aktiivisesti hyväkseen. Erityisesti kulttuurienvälisissä kohtaamisissa osallistujat  analysoivat jatkuvasti reflektoiden näiden tapaamisten merkityksiä itselleen. Kuvauksissa ilmeni samalla pyrkimys katsoa avoimin silmin asioita toisen ihmisen rooliin eläytyen, universaalin humaanisuuden vaatimukset huomioden ja stereotyyppistä ajattelua aktiivisesti vastustaen.