MCS Markku Ojaniemen kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Changes in the Conceptualization of Leadership during an African College Course (Johtajuus käsitteen muuttuminen Afrikkalaisen yliopistokurssin aikana)

tarkastetaan 5.4.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-kiinteistössä, Kalevantie 5, luentosalissa K108, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Pentti Nikkanen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Petri Nokelainen.

                         Johtajuus käsitteen muuttuminen Afrikkalaisen yliopistokurssin aikana

Oppija lähestyy uutta asiaa olemassa olevien käsitysten pohjalta ja opittu uusi tieto rakentuu vanhan tiedon varaan. Uutta oppiessaan oppija käsitteellistä opittavaa ilmiötä ja pyrkii liittämään uudet käsitteet osaksi olemassa olevaa käsitejärjestelmäänsä. Käsitteellistä muutosta vaaditaan silloin, kun uusi tieto on ristiriidassa aiemmin omaksutun tiedon kanssa.

Tämä monografi on fenomenografinen tutkimus intentionaalisista muutoksista kenialaisten yliopisto-opiskelijoiden tavassa käsitteellistää johtajuus johdanto-tason johtajuuskurssin aikana. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä afrikkalaisessa kollektivistisessa kulttuurikontekstissa tapahtuvasta käsitteellisestä muutoksesta. Tutkimus keskittyi erityisesti tarkastelemaan osanottajien johtajuuskäsityksissä tapahtunutta muutosta kurssin aikana, kulttuuristen uskomusten vaikutusta muutokseen ja opiskelijoiden tavoitteiden suhdetta käsitteelliseen muutokseen.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen mahdollisuuteen, että muutoksia opiskelijoiden käsitteissä voi tapahtua suhteellisen lyhyessä ajassa. Tulokset osoittavat myös suhteellisen laajan variaation tapahtuneissa muutostyypeissä. Varsinaisten johtajuuskäsitteiden muuttumisen lisäksi tulokset osoittavat muutoksia, joita tapahtui johtajuuteen läheisesti yhteydessä olevissa kulttuurisissa käsitteissä. Lisäksi tulokset viittaavat sosiaalisen ympäristön rooliin muutoksessa ja käsitteellisen muutoksen luonteen prosessinomaisuutta. Muutoksen intentionaalisuuden suhteen tulokset korostavat syvällisen oppimisorientaation ja itsesäätelykyvyn tärkeyttä ja kollektivistiseen kulttuuriin sitoutumisen kielteistä vaikutusta käsitteelliseen muutokseen ja itsesäätelyyn.


                                               ******

Markku Ojaniemi on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut MCS -tutkinnon Regent Collegessa. Hän on toiminut vuodesta 2007 lähtien opinto-ohjaajana Iso Kirja -opistossa.

Ojaniemen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1813, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9071-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1291, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9072-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: taju@uta.fi.