LL Taina Mustilan lastentautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Intervention Study Aiming at the Prevention of Excess Weight Gain in Childhood - Intensified dietary and physical activity counselling on mothers during pregnancy and child’s first year at maternity or child health clinics (Lasten liikapainon ehkäisyyn tähtäävä interventiotutkimus  -  Raskauden ja lapsen ensimmäisen vuoden aikana äideille suunnattu tehostettu ravitsemus- ja liikuntaneuvonta äitiys- tai lastenneuvolassa)

tarkastetaan 25.4.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Matti Nuutinen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Mäki.

Lasten liikapainon ehkäisyyn tähtäävä tutkimus neuvoloissa

Lapsen lihomisriskiin voi vaikuttaa raskausaikana tai imeväisiässä aloitetulla tehostetulla elintapaneuvonnalla

Väitöskirjatyössä tutkittiin kahden äitiys- tai lastenneuvoloissa toteutetun, äideille suunnatun tehostetun ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan vaikutusta mm. heidän lastensa painonkehitykseen.

Raskausaikana alkanut VACOPP - tutkimus tähtää alle kouluikäisten lasten liikapainon ennaltaehkäisyyn. Tutkimuksessa koeryhmän äideillä oli merkitsevästi vähemmän poikkeavia verensokeriarvoja keskiraskauden sokerirasitustestissä verrattuna kontrolliryhmän äiteihin. VACOPP - tutkimuksessa raskausajan neuvonnalla ei ollut merkittävää vaikutusta äidin raskausajan painonnousuun, vastasyntyneen painoon tai imeväisen painonnousuun yhteen ikävuoteen mennessä.

NELLI - tutkimuksessa lasten vauvaiän aikana tehostettua neuvontaa saaneiden äitien lasten painonnousu oli merkitsevästi hitaampaa 2-4 vuoden iässä verrattuna kontrolliryhmän lasten painonnousuun. Raskausaikana vastaavaan elintapaneuvontaan osallistuneiden äitien lasten painonnousuvauhdissa ei havaittu merkittävää eroa kontrolliryhmään verrattuna.

VACOPP (Vaasa Childhood Obesity Primary Prevention Study) - tutkimus on alle kouluikäisten lasten lihavuuden ennaltaehkäisyyn tähtäävä kontrolloitu, perusterveydenhuollossa toteutettava tutkimus. Tutkimukseen osallistui Vaasan kaupungin äitiysneuvoloissa 185 raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvaa äitiä ja heidän lapsensa. Tähän riskiryhmään kuuluvien äitien lapsilla tiedetään olevan suurentunut riski liialliseen painonnousuun. Raskausajan tehostettu elintapaneuvonta sisälsi kaksi ryhmämuotoista ravitsemussuunnittelijan ja fysioterapeutin toteuttamaa neuvontatilaisuutta, joista toinen ajoittui alkuraskauteen ja toinen raskauden keskivaiheille. Äideille annettiin myös kirjallista materiaalia raskausajan terveellisestä ravitsemuksesta ja sopivasta liikunnasta. Terveydenhoitajat kertasivat tätä tehostettua neuvontaa lyhyesti normaalien äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Tehostettu terveyskäyttäytymisneuvonta ja lasten kasvun seuranta jatkuvat lastenneuvolakäyntien yhteydessä lapsen kuudenteen ikävuoteen asti.

NELLI - seurantatutkimukseen osallistui 198 äitiä, jotka olivat osallistuneet ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa sisältäneeseen kontrolloituun interventiotutkimukseen (Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa, NELLI - pilottitutkimus) joko raskausaikana tai heidän lastensa ollessa 2-10 kuukauden ikäisiä. Interventio oli toteutettu kolmessa koe- ja kontrolli äitiys- tai -lastenneuvoloissa Tampereella ja Hämeenlinnassa. Interventio sisälsi tehostettua ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa neuvolan terveydenhoitajakäyntien yhteydessä, minkä lisäksi äideille oli tarjottu mahdollisuutta osallistua ryhmäliikuntatilaisuuteen kerran viikossa. Tutkimukseen osallistuneille äideille lähetettiin lasten kasvutietoja koskeva seurantakysely noin viisi vuotta raskauden jälkeen.

Lihavien lasten määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Lihavuus aiheuttaa monia psykososiaalisia ja terveyshaittavaikutuksia jo lapsuudessa. Ylipaino tai lihavuus ilmaantuu usein jo alle kouluiässä. Jo lihoneen lapsen hoikistuminen on yhtä vaikeaa kuin aikuisenkin. Lihavasta lapsesta tulee usein lihava aikuinen, sillä liikapainolla on suuri taipumus säilyä myöhempään lapsuuteen ja aikuisikään. Aikuisiällä lihavuus lisää mm. sydän- ja verisuonitauteihin sairastumista, mikä vaikuttaa sekä elämänlaatuun että eliniän pituuteen.

Raskausdiabeteksen riskiryhmässä oleville äideille suunnattu tehostettu ravitsemus- ja liikuntaneuvonta raskausaikana näytti vähentävän raskausdiabeteksen ilmaantumista. Äidin parempi sokeritasapaino raskausaikana voi pienentää syntyneiden lasten liiallisen painonnousun riskiä myöhemmin lapsuudessa. Imeväisikäisten lasten äideille suunnattuun ravitsemus- ja liikuntaneuvontaan osallistuneiden äitien lasten painonnousun havaittiin olevan hitaampaa 2 ja 4 ikävuoden välillä. Sopiva painonnousu varhaislapsuudessa voi vähentää lapsen myöhempää lihomisriskiä. Nämä tutkimustulokset tulee varmentaa uusissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa.
 
Tehostettu ravitsemus- ja liikuntaneuvonta tulisi aloittaa jo äitiysneuvolassa tai viimeistään imeväisiässä, jolloin äidit ja nuoret perheet ovat motivoituneita omaksumaan heidän jälkeläisiäänkin hyödyttäviä elintapoja.  Riskiryhmiin, kuten raskausdiabeteksen riskiryhmässä oleviin äiteihin ja heidän perheisiinsä, panostaminen voi olla erityisen tehokasta toimintaa terveyden edistämiseksi. Äidin lihavuus ennen raskautta, liiallinen painonnousu raskausaikana ja raskausdiabetes, sekä varhaislapsuuden nopea painonnousu lisäävät lapsen riskiä liialliseen painonnousuun. Nykytietämyksen valossa ennaltaehkäisy vaikuttaisi olevan tehokkain tapa vähentää lihavuuden esiintymistä. Ennaltaehkäisyyn tähtäävien toimien tulisi olla sovellettavissa perusterveydenhuollon normaaliin toimintaan.

                                                          ******

Taina Mustila on syntynyt Turussa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin sekä lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii lastentautien erikoislääkärinä Seinäjoen keskussairaalassa.

Mustilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1814, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9073-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1292, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9074-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Taina Mustila, puh. 050-3433622, taina.mustila@fimnet.fi