TtM Hanna Samposalon kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja

Juomatapojen yhteys alkoholihaittoihin ja riskikäyttäytymisen 14-16-vuotiailla nuorilla (Relationship between drinking pattern and alcohol-related harms and risk behaviors among 14- to 16-year-old adolescents in Finland)

tarkastetaan 26.4.2013 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Solja Niemelä (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Arja Rimpelä.

                                        Juomatavalla on väliä: Alkoholihaitat nuorten itsensä kokemina

Väitöstutkimuksen mukaan erityisesti humalajuominen oli yhteydessä 14–16-vuotiaiden suomalaisnuorten kokemiin alkoholihaittoihin. Vahva humalatila selitti voimakkaimmin nuorten kokemia fysiologisia ja sosiaalisia haittoja sekä seksuaalista riskikäyttäytymistä ja laittomuuksia.

Alkoholihaitat näyttäytyivät varsin moninaisina. Omin sanoin vastatessaan 14–16-vuotiaat nuoret ilmoittivat juomiseen liittyvistä haitoista, joita ei tavallisesti esitetä kyselytutkimusten valmiissa vastausvaihtoehdoissa. Nuorten yleisemmin kokemia haittoja olivat krapulaan ja pahoinvointiin liittyvät fysiologiset haitat. Viimeisimmällä juomakerrallaan lähes 10 % 15–16-vuotiaista nuorista ilmoitti sammuneensa. Nuoret ilmoittivat niin ikään tehneensä ja sanoneensa humalassa asioita, joita katuivat myöhemmin. Kyselytutkimuksissa hyödynnetyt valmiit vastausvaihtoehdot puolestaan nostivat esille erityisesti sosiaalisia haittoja, mutta myös sensitiivisempiä haittoja kuten seksuaaliseen riskikäyttäytymisen.  

Tutkimus tuotti lisäksi tietoa nuoren itsekontrollin sekä perheeseen liittyvien tekijöiden yhteydestä alkoholihaittoihin ja muuhun riskikäyttäytymiseen.
 
Suomessa alaikäisten nuorten alkoholihaittoja ei ole aiemmin tutkittu tässä laajuudessa. Väitöstutkimus pohjautuu neljään valtakunnalliseen 3 321–100 790 nuorta käsittävään koululaisaineistoon: Nuorten terveystapatutkimus, Eurooppalainen koululaistutkimus alkoholin ja muiden huumeiden käytöstä, Kouluterveyskysely ja Nuorisorikollisuuskysely.  Väitöstutkimuksen tulokset ovat kansallisesti 14–16-vuotiaiden ikäryhmiä edustavia.

Tämä tutkimus on tuottanut uutta tietoa 14–16-vuotiaiden suomalaisnuorten kokemista alkoholihaitoista ja niiden yleisyydestä sekä yhteydestä juomatapaan. Tuloksia voidaan hyödyntää niin terveyden edistämisen erilaisissa toimissa kuin poliittisessa päätöksenteossa. Tulevaisuudessa etenkin nuorten sammumiseen liittyvää tietämystä tulisi lisätä.


                                               ******

Hanna Samposalo on syntynyt Kangasalalla ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkimussuunnittelijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Samposalon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1819, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9090-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1297, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9091-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Hanna Samposalo, puh. 029 524 7317, hanna.samposalo@thl.fi