YTM Jiri Niemisen valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja

Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen. Kriittisen miestutkimuksen mahdollistuminen valtio-opillisessa ajattelussa (From hegemonic masculinity to diversity of men. Critical studies on men and masculinities becoming possible in political science)

tarkastetaan 17.5.2013 klo 13 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa D11, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti, yliopistolehtori, YTT Kirsti Lempiäinen (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii dosentti, yliopistolehtori, FT, YTT Mikko Lahtinen.

Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen politiikassa ja politiikan tutkimuksessa

Tutkimus koostuu neljästä vuosina 2004–2012 julkaistusta artikkelista ja yhdestä artikkelikäsikirjoituksesta. Kolmessa ensimmäisessä artikkelissa käsitellään kriittistä miestutkimusta ja sen suhdetta feministiseen teoriaan, mahdollisuuksista tuottaa tietoa mieheyden ja politiikan yhteen nivoutumisesta. Kriittisessä miestutkimuksessa miestä ja maskuliinisuutta ei oteta annettuna vaan erilaisia maskuliinisuuksia pyritään paikantamaan ja laittamaan kritiikin kautta liikenteeseen kiinnittämällä huomiota sukupuolittuneisiin käytäntöihin ja valtasuhteisiin.

Keskeisenä käsitteenä on hegemoninen maskuliinisuus, joka ymmärretään idealisoituna kuvana modernista yhteiskunnan mieskansalaisuudesta, johon miespoliitikot ovat pyrkineet samaistumaan performoimamalla mieheyttä luodakseen homososiaalisen liittosuhteen potentiaalisiin äänestäjiin.

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa esitetään, että kriittinen miestutkimus on mahdollistunut valtio-opillisessa ajattelussa 2000-luvulla kahdesta syystä: (1) elinkeinorakenteen muutoksen myötä eli siirtymästä teolliseen tuotantoon perustuvasta kuriyhteiskunnasta jälkiteolliseen palveluihin ja informaatioteknologiaan perustuvaan kontrolliyhteiskuntaan, mikä ideologisessa ylärakenteessa ilmenee sukupuolieron ja -järjestyksen uudelleenneuvotteluna, hegemonisen maskuliinisuuden murtumana ja miesten moneutena, (2) koska feministinen liike ja naistutkimus ovat tehneet mahdolliseksi miehen ymmärtämisen sukupuolena luoden sellaista käsitteistöä, jolla miesten ja maskuliinisuuksien tutkiminen on tullut mahdolliseksi, asettaa ne diskurssiin ja objektivoida tiedon kohteeksi.

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa väitän, että myöhäismodernissa jälkiteollisessa yhteiskunnassa hegemoninen maskuliinisuus on murtunut (ainakin) uudentyyppiseksi metroseksuaaliksi ylemmän keskiluokan mieheyden esittämiseksi (josta käytetään esimerkkinä Alexander Stubbia) ja toisaalta perinteisen, modernin, maskuliinisuuden performoinniksi, joka kuitenkin myöhäismodernissa yhteiskunnassa näyttäytyy protestimaskuliinisuutena (josta käytetään esimerkkinä Timo Soinia).

                                               ******

Jiri Nieminen on syntynyt Hyvinkäällä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana ja tuntiopettajana ja nykyisin hän toimii Naistutkimus-Kvinnoforskning -lehden toimitussihteerinä.

Niemisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1828, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9131-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1306, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9132-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Jiri Nieminen, puh. 040 752 4825, jiri.nieminen@uta.fi