PsT Mirka Hintsasen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Individual and contextual factors predicting educational and occupational career success (Yksilölliset ja kontekstuaaliset tekijät ennustamassa koulutuksellista ja ammatillista uramenestystä)

tarkastetaan 24.5.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 3107, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Sari Lindblom-Ylänne (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Petri Nokelainen.

Millaiset yksilöön ja perhe- ja kouluympäristöön liittyvät tekijät ennustavat uramenestystä?

Menestys koulutusuralla ja työuralla liittyy yksilön hyvinvointiin ja määrittää paljolti yksilön asemaa elämässä. Yksilön saavuttama koulutuksellinen menestys ja työuramenestys hyödyttävät myös yhteiskuntaa, koska menestyneet yksilöt ovat useimmiten yhteiskunnalle tuottavia jäseniä. On tärkeää tutkia millaiset tekijät ennustavat koulutuksellista menestystä ja työuramenestystä, jotta yhteiskunnan järjestelmiä ja rakenteita voidaan rakentaa tukemaan sellaisia kehitysprosesseja ja –syklejä, jotka auttavat lisäämään uramenestystä.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lapsuuden perheeseen ja kouluun liittyviä tekijöitä ja varhaisen aikuisuuden yksilöllisiä tekijöitä ennustamassa koulutuksellista menestystä ja työuramenestystä. Tutkimuksen osallistujat saatiin pitkittäisestä seurantatutkimuksesta ”Lasten sepelvaltimotautiriskiprojekti”.

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselyjä (itsearviot ja vanhempien arviot). Ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin vuonna 1980 ja seurannat vuosina 1983, 1992, 1997, 2001 ja 2007. Väitöksen osatutkimusten osallistujamäärä vaihtelee 621 osallistujasta 1893 osallistujaan. Koulutuksellista menestystä mitattiin saavutetulla koulutustasolla ja suoritettujen koulutusvuosien määrällä. Työuramenestystä arvioitiin työn ominaisuuksien ja työn pysyvyyden eli tässä vähäisemmän työttömyyden avulla.

Tutkimuksen tulosten mukaan kouluun ja perheeseen liittyvät tekijät (esim. koulumenestys, vanhempien koulutus, vanhempien tukea antava suhtautuminen) ennustavat uramenestystä. Tulosten mukaan myös yksilölliset tekijät (temperamenttipiirteet) ovat yhteydessä uramenestykseen. Olisi suositeltavaa pyrkiä löytämään tapoja, joiden avulla voidaan käynnistää ja edistää positiivisia kehitys- ja oppimissyklejä, jotka auttaisivat entistä paremman koulutuksellisen menestyksen ja työuramenestyksen saavuttamisessa.


                                               ******

Mirka Hintsanen on suorittanut psykologian tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Nykyisin hän toimii yliopistotutkijana.

Hintsasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1826, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9119-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1304, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9120-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Mirka Hintsanen, puh. 09-191 23507, mirka.hintsanen(AT)helsinki.fi