FL Marja Kivilehdon pohjoismaisten kielten alaan kuuluva väitöskirja

Kan och vet - men hur? Översättningslärarens kunskapsgrunder i fokus (Osaa ja tietää – mutta miten? Kääntämisen opettajan tietoperustan tarkastelua)

tarkastetaan 8.6.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori emerita Irma Sorvali (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori (ma.) Mona Forsskåhl.

Osaa ja tietää – mutta miten? Kääntämisen opettajan tietoperustan tarkastelua

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mihin kääntämisen opettaja perustaa tietonsa ja minkälainen tämä tietoperusta on. Lähtökohtana kääntämisen opettajan tietoperustan tarkastelussa on perustan kytkeytyminen toisaalta kääntämiseen ja kääntämisen opettamiseen ja toisaalta asiantuntijuuteen. Myös opettajan erilaiset opetuskontekstit otetaan huomioon.

Tutkimus sijoittuu kääntämisen ja kielen opettamisen tutkimusalaan ja on luonteeltaan laadullinen tapausten tutkimus, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä aineistolähtöisyyttä. Tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat kahdeksan opettajan käännöskursseillaan kommentoimat käännökset, opettajien haastattelut, tuntien havainnoinnit ja opettajien kurssimateriaali. Tutkimuksen aikana kyseiset opettajat toimivat kääntämisen opettajina erilaisissa opetuskonteksteissa. Kontekstina saattoi olla kääntämisen tai kielen oppiaine ja kääntäminen äidinkieleen tai vieraaseen kieleen.

Empiirisen aineiston ja tutkimuskirjallisuuden perusteella kääntämisen opettajan tietoperusta koostuu sekä opettajan näkemyksestä opetuskontekstiin sijoittuvasta kääntämisestä että opettajan verbaalisesta ja ei-verbaalisesta tiedonmuodostuksesta. Opettajan näkemys opetuskontekstiin sijoittuvasta kääntämisestä jakautuu kolmeen alanäkemykseen: kääntämiseen, palautteen antamiseen ja kääntämisen opettamiseen liittyvään näkemykseen. Kääntämisen opettajan verbaalinen ja ei-verbaalinen tiedonmuodostus sijoittuvat puolestaan jatkumolle epämuodollinen ja muodollinen tiedonmuodostus.

Verrattaessa aineistossa olevien kääntämisen opettajien näkemyksiä kääntämisen ja kääntämisen opettamisen aloilla vallitseviin näkemyksiin, voidaan todeta, että näkemykset vastaavat toisiaan. Opettajille kääntäminen on pääosin kommunikatiivista toimintaa, jossa merkitysten välittäminen ja funktionaalisuuden huomioon ottaminen on tärkeää. Palautteen antaminen nähdään enemmän tai vähemmän ohjauskeskeisesti. Osalle opettajista yksityiskohtaisen palautteen antaminen on tärkeää, kun taas osan palaute on niukempaa ja epäsuorempaa. Kääntämisen opettaminen on puolestaan käytännön taitojen, akateemisten valmiuksien ja ammattimaisuuden edistämistä.

Kun opettajien tiedonmuodostusta verrataan asiantuntijan tiedonmuodostukseen, käy ilmi, että opettajien ei-verbaalinen tiedonmuodostus on epämuodollista, mikä ilmenee tiedonkäytön sattumanvaraisuutena. Myös verbaalisessa tiedonmuodostuksessa on epämuodollisen tiedonmuodostuksen piirteitä. Haastatteluaineiston perusteella opettajat eivät aina perustele näkemyksiään tai jos perustelevat, perustelut pohjautuvat enemmänkin tuntemuksiin kuin ulkopuolisiin lähteisiin ja argumentointiin. Huolimatta tiedonmuodostuksen epämuodollisuudesta aineistossa on kuitenkin esimerkkejä myös muodollisesta tiedonmuodostuksesta. Erityisesti tämä ilmenee kääntämistä äidinkieleen opettavilla.

Suhteutettuna kääntämisen alalla käytävään keskusteluun siitä, minkälaisia kääntämisnäkemyksiä ja minkälaista tiedonmuodostusta erilaisissa opetuskonteksteissa on, tutkimus ei osoita, että näkemykset ja tiedonmuodostus vaihtelisivat opetuskontekstin mukaan. Ainakaan opettajan tietoperustan laadulla ei näyttäisi olevan yhteyttä siihen, minkälaisessa kontekstissa kääntämistä opetetaan.

                                               ******

Marja Kivilehto on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Kivilehdon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1831, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9140-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1309, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9141-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.