YTM Kari Koljosen tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

Kriisi journalismissa: Kansakunnan katastrofit ja muuttuva professio
(Crisis in Journalism: National Disasters and the Changing Profession)

tarkastetaan 24.8.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Risto Kunelius.

Katastrofijournalismin muutos herätti reflektoivan toimittajan


Journalismin väitetään olevan kriisissä. Mediatutkijoiden mukaan journalismi on kaupallistunut, viihteellistynyt ja yhdenmukaistunut, minkä seurauksena julkinen keskustelu on kaventunut, journalismin arvo yleisölle kyseenalaistunut ja toimitustyö muuttunut teolliseksi sisällöntuotannoksi. Journalismin kriisiin on viitattu myös katastrofiuutisoinnin muutoksista käydyssä keskustelussa. Etenkin Jokelan koulusurmien yhteydessä esiintyi näkemyksiä journalismin laadun heikentymisestä ja journalistien ammattietiikan rapautumisesta.

Journalismin kriisi on kuitenkin vain yksi, kapea näkökulma katastrofiraportoinnin muuttumiseen. Eri vuosikymmeninä julkaistut lehtijutut kansallisista katastrofeista ja raportoinnista seuranneet ammatilliset keskustelut kertovat ennen kaikkea journalistien ammattieetoksen muutoksesta, journalistiprofessiota tukevien rakenteiden vahvistumisesta ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jossa katastrofiuutisoinnin ja yleisemmin journalismin muutoksia ja jatkuvuuksia on tarkasteltu 1920-luvulta nykyaikaan.  

Tutkimus erottaa katastrofijournalismista erilaisia ajanjaksoja. 1960-luvulle saakka raportoinnin käytännöt säilyivät vakaina. Kuolonuhrien nimiä ja kuvia painettiin lehtiin, pelastuneista silminnäkijöistä kaikki tarjolla olleet haastateltiin, mutta uhrien omaisia saattoi nähdä vain yhteishautajaisista otetuissa lehtikuvissa. 1970-luvulta lähtien journalistit alkoivat mennä lähemmäksi katastrofien uhreja: hengissä selviytyneiden silminnäkijöiden joukosta haettiin yksilöllisiä tarinoita ja kuolleiden omaisten joukosta etsittiin tunteisiin vetoavia surun kasvoja. Toisaalta visuaalinen ja kielellinen ilmaisu muuttui aiempaa hienotunteisemmaksi. 2000-luvulla henkilöiden ja tunteiden merkitys on entisestään korostunut katastrofiuutisissa. Tuoreimpien katastrofien yhteydessä raportoinnin käytännöt ovat kuitenkin ailahdelleet ja eettisen pohdinnan paljous on kielinyt ammattikunnan hämmennyksestä.

Katastrofien kaltaiset poikkeustilanteet ovat viime vuosina pakottaneet journalistit omaksumaan reflektiivisen ammattikäytännön eli oppimaan omista kokemuksistaan ja kyseenalaistamaan omia käytäntöjään ja uskomuksiaan. Tutkimuksessa tuodaan esiin historiatietoisuuden tärkeys journalistien reflektiolle. Mitä syvemmin journalisti tuntee ammattinsa historian ja sen yhteiskunnallisessa asemassa tapahtuneet muutokset, sitä paremmin hän kykenee reflektoimaan kokemuksiaan ja uskomuksiaan.

Tutkimuksen tulokset perustuvat kahdeksasta katastrofista julkaistujen lehtijuttujen laadulliseen sisällönanalyysiin, koulusurmien raportointiin osallistuneiden journalistien teemahaastatteluihin ja journalismin yleisiä kehityskulkuja käsittelevän tutkimuksen ja ammattikeskustelun läpikäymiseen.

                                               ******

Kari Koljonen on syntynyt Mikkelin maalaiskunnassa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana vuodesta 2007 lähtien Tampereen yliopistossa.

Koljosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1842, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9186-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1324, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9187-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Kari Koljonen, puh. 050 345 1504, kari.koljonen@uta.fi, http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/yhteystiedot/koljonen.html