FM Ilmari Kortelaisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Interpretation and Analysis:  Conceptions of the Philosophical Method in Paul Ricœur’s Hermeneutics (Tulkinta ja Analyysi: Käsityksiä filosofisesta metodista Paul Ricoeurin hermeneutiikassa)

tarkastetaan 27.9.2013 klo 13 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti, piispa Björn Vikström (Åbo Akademi). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.

Tulkitsemisen teoria ja käytäntö Paul Ricoeurin filosofiassa


Tutkija Ilmari Kortelainen ja piispa, dosentti Björn Vikström pohtivat tulkinnan teorian ja käytännön kysymyksiä Tampereen yliopistossa väitöstilaisuudessa perjantaina 27.9.2013.

Ilmari Kortelaisen väitöskirja raivaa tietä kohti nykyfilosofian ydinongelmaa: Mitä iloa on filosofisesta käsiteanalyysista, kun se kohtaa käytännön todellisuuden vai onko mitään? Väitöskirjan tarkempi kysymyksenasettelu kuuluu: Miten filosofista käsiteanalyysia voidaan hyödyntää käytännön tulkintatyössä, esimerkiksi itselle vieraan subjektin tai kulttuurin ymmärtämisessä? Kysymys tulee ajankohtaiseksi niin ihmisen psyyken kuin uskonnollisten symbolienkin tulkinnassa. Kortelainen hahmottaa vastausta hermeneutikko Paul Ricoeurin (1913-2005) filosofiasta käsin. Hermeneutiikka on filosofian osa-alue, joka koskee yleistä teoriaa tulkitsemisesta. Ricoeurin tulkinnan teoria erottuu ranskalaisen nykyfilosofian rihmastosta selkeydellään ja terävyydellään. Käsiteanalyysin keinoin Ricoeur tulkitsee kulttuurin metaforia, symboleja ja kertomuksia.

Kortelaisen tutkimuksessa tuodaan suvaitsevaisen  radikaalisti yhteen kaksi toisilleen vierasta filosofian koulukuntaa, analyyttinen filosofia ja hermeneutiikka. Tässä kehyksessä tutkitaan filosofisen käsiteanalyysin ja hermeneuttisen tulkinnan välistä suhdetta. Ricoeur yhdistää käsiteanalyysia tulkinnan käytänteisiin eri aloilla, kuten psykoterapiassa, teologiassa, kirjallisuuden tutkimuksessa. Tässä dialogiassa nojatuolifilosofian ja tulkinnan käytäntöjen välillä Kortelainen nostaa “transformaation” käsitteen. Käsite kuvaa, kuinka tulkinnassa joudumme aina kääntämään ja muuntamaan kulttuurin merkkijärjestelmää yhdestä kontekstista toiseen merkkijärjestelmään.

                                               ******

Ilmari Kortelainen on syntynyt Joensuussa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana.

Kortelaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1852, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9211-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1332. Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9212-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Ilmari Kortelainen, puh. 050 490 4473, ilmari.kortelainen@uta.fi, http://www.uta.fi/yky/fil/yhteystiedot/ilmari_kortelainen.html