YTM Harri Mikkolan valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja

Neopragmatismi ja politiikka: Esseitä Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuuksista ja seurauksista politiikan tutkimukselle (Neopragmatism and Politics: Essays on the Possibilities and Consequences of Richard Rorty’s Neopragmatism to Political Science)

tarkastetaan 27.9.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Osmo Kivinen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii yliopistonlehtori Mikko Lahtinen.

Richard Rortyn uuspragmatismin mahdollisuudet ja seuraukset politiikan tutkimukselle

Tutkimus on koontiväitöskirja, joka koostuu neljästä vertaisarvioidusta ja tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistusta artikkelista sekä johdantoluvusta. Tutkimus analysoi Richard Rortyn uuspragmatistisen teorian tuomia mahdollisuuksia politiikan tutkimukselle. Tutkielmassa analysoidaan miten uuspragmatistisen teorian hyväksyminen vaikuttaisi politiikan tutkimuksen peruskäsitteiden ymmärtämiseen, politiikan tutkimuksen perusteiden tieteenfilosofiseen ymmärtämiseen ja lopulta kysymyksiin siitä, mikä tulisi olla politiikan tutkimuksen tavoite ja minkälaisella politiikan tutkimuksella ympäröivää maailmaa ja tieteellistä tutkimusta itsessään tulisi lähestyä.

Tutkielman artikkeleissa esitetään muun muassa, että käsitteiden ja sanastojen muutos tulisi ymmärtää käytännöllisten uskomusten olemuksettomana ja sattumanvaraisena muutoksena. Uuspragmatistisesta näkökulmasta poliittisissa käsitteissä on lopulta kyse vahvasti kulttuurisista ja lopulta poliittisista väittämistä siitä, miten ihmiselämää ja yhteisöjä tulisi järjestää. Käsitteellisten muutosten läheinen kytkentä vallankäyttöön tarkoittaa sitä, että on erityisen tärkeää huolehtia tieteellisen yhteisön sosiaalisen ja poliittisen tilan riittävän moniarvoisen ja avoimen luonteen säilymisestä.

Artikkeleissa esitetään myös kuva politiikan tutkimuksen tieteenalasta ristiriitaisten maailmankuvien kokoelmana. Tällöin politiikan tutkimuksen tieteenala tulee nähdä ”eräänä käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, jonka muun muassa tutkimusyhteisö omien kirjoitustensa ja tutkimustensa avulla on katsonut kuuluvan tieteenalan tarkastelun piiriin. Tästä näkökulmasta tutkimus ehdottaa politiikan tutkimuksen tieteenalan itsekuvaksi tieteenalan näkemistä avoimena ja dynaamisena, tarpeen mukaan muuttuvana teorioiden kokoelmana, joka lähtökohtaisesti hyväksyy politiikan tutkimuksen tieteenalan teorioiden moninaisuuden.

Tutkielman artikkeleissa analysoidaan myös rortylaisen uuspragmatismin erään merkittävimmän vastavoiman, kriittisen realismin, uskottavuutta ja vaikuttavuutta. Artikkeleissa analysoidaan erityisesti kysymystä siitä, kuinka kriittinen realismi näkee tutkijan ja maailman välisen suhteen, ja mitä loogisia ongelmia tästä seuraa politiikan tutkimukselle. Artikkeleissa esitetään, että kriittisen realismi on ongelmallinen vaihtoehto politiikan tutkimuksen teoreettiseksi perustaksi, sillä sen mahdollisesti mukanaan tuoma realistinen ”totuuspuhe” voi tuoda mukanaan myös yhteiskuntatieteille ongelmallisia kulttuurisen konservatismin aineksia.

Väitöskirjan perustava väite on, että rortylainen uuspragmatismi on potentiaalinen vaihtoehto politiikan tutkimuksen teoreettiseksi perustaksi sen sisäänrakennetun tieteellisen joustavuuden ja moniarvoisuuden vuoksi. Tämän kaltaisella metateoreettisella asenteella saattaa olla puollettavia seurauksia: tällöin politiikan tutkimuksen lopullisena tavoitteena ei ole totuuden tai totuudenkaltaisuuden löytäminen, vaan ennen kaikkea kriittisen tutkimuksen ja vapaan keskustelun ylläpitäminen, ja käsitteellisen evoluution jatkaminen.

                                               ******

Harri Mikkola on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Mikkolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1846, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9184-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1326, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9185-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Harri Mikkola, harri.mikkola@uta.fi