LL Päivi Viitasen sosiaalipsykiatrian alaan kuuluva väitöskirja

The Health, Work Ability and Healthcare Needs of Finnish Female Prisoners
(Suomalaisten naisvankien terveys, työkyky ja hoidon tarve)

tarkastetaan 11.10.2013 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jussi Kauhanen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Joukamaa.

Suomalaisten naisvankien terveys, työkyky ja hoidon tarve

Väitöstyössä tutkittiin ensimmäistä kertaa kattavasti naisvankien terveydentilaa. Tutkimus on osa kansallista vankien terveystutkimusta vuodelta 2006 ja koostuu 101 naisvangista, vertailujoukkona on 309 miesvankia. Naisvangeilla C-virusmaksatulehdus on hyvin yleinen (52%:lla), etenkin 16-24-vuotiailla naisilla (71%:lla), ja se liittyy suomalaisten vankien keskuudessa yleiseen suonensisäisten huumeiden käyttöön. Tutkimus osoitti, että tähän tartuntatautiin liittyvässä riskikäyttäytymisessä on sukupuolieroja.

Sukupuolet erosivat lapsuuden kaltoin kohtelun suhteen ja eroja oli myös sen liittymisessä myöhempään päihteiden käyttöön ja mielenterveyden häiriöihin. Yleisesti on osoitettu naisilla olevan enemmän lapsuuden seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta suomalaisilla naisvangeilla myös lapsuuden fyysinen pahoinpitely oli yleisempää kuin miesvangeilla (fyysinen 25 % naisista vs. 15 % miehistä, seksuaalinen 32 % vs. 7 %).

Naisvangeilla oli paljon terveysongelmia ja terveyspalveluiden runsas käyttö liittyi etenkin päihteidenkäyttöön, mielenterveydenhäiriöihin, tartuntatauteihin ja tapaturmiin. Suomalaisilla naisvangeilla on vakavia alkoholi- ja huumeongelmia sekä yleisesti mielenterveyden häiriöitä, jotka heikentävät heidän työkykyään, työllistymistään ja aiheuttavat hoidontarvetta. Naisista 78 % oli työttömänä ja kuusi prosenttia työssä. Miehillä työssä olleiden osuus oli nelinkertainen naisiin verrattuna. Naisista 42 % ja miehistä 11 % oli työkyvyttömiä. Yleisin syy työkyvyn heikentymiseen olivat päihdesairaudet (yli 70 %:lla molemmista sukupuolista). Naisilla toiseksi yleisin syy olivat mielenterveyden häiriöt (39 %). Hoidontarvetta oli yli 90%:lla vangeista ja suurimmalla osalla syynä olivat mielenterveyden häiriöt.

Vankiloiden terveyspalveluiden sekä muiden toimintojen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon sukupuolten väliset eroavuudet. Vankien vaikuttavien hoito- ja kuntoutusohjelmien järjestäminen edellyttää ajantasaista tietoa vankien terveydentilasta, hoidontarpeista ja työkyvystä. Tarvitaan säännöllistä vankien terveydentilan ja siihen liittyvien tekijöiden seurantaa ja vähemmistöryhmien, kuten naisvankien, erilaisten tarpeiden huomioonottamista

                                               ******

Päivi Viitanen on syntynyt Orivedellä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii ylilääkärinä Vankisairaalassa

Viitasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1850, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9205-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1330, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9206-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Päivi Viitanen, paivi.viitanen@om.fi