MPhil, MPA, MBA Mani Man Singh Rajbhandarin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

School Leadership En-route to ‘Grand Leap‘: Case studies from Nepal and Finland (Koulun johtajuus koulun kehittämisen välineenä: tapaustutkimuksia Nepalissa ja Suomessa)tarkastetaan 28.10.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jukka Alava (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Eeva Hujala.

Johtajuustyylin vaikutus koulun menestykselliseen kehittymiseen

Johtamiskäytännöt vaihtelevat eri organisaatioissa. Millainen koulun johtajuus mahdollistaa parhaiten suureen harppaukseen (Grand Leap)? Suuri harppaus määritellään tässä tutkimuksessa systemaattiseksi johtajuuden prosessiksi, joka mahdollistaa koulun jatkuvan kehittymisen ja menestyksen tulevaisuudessa. Tähän kysymykseen etsittiin vastausta tarkastelemalla kahta erilaista johtamistyyliä, tehtävä- ja suhdesuuntautunut, sekä niiden tuottamaa motivaatiota ja sitoutumista, jotka ovat yhteydessä kouluyhteisön hyvään ilmapiiriin.
 
Keskeisenä tuloksena tutkimuksessa havaittiin, että ulkoiset tekijät vaikuttavat yhteisön sisäisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia, tekijöitä enemmän johtajan valitsemaan johtamistyyliin. Oman kontekstin välitön tunteminen antaa koulujen johtajille mahdollisuuden tarttua havaitsemiinsa epäkohtiin ja haasteisiin. Tältä pohjalta luotiin myös malli, jota tutkimuksessa kutsutaan nimellä Referee Leadership Style. Sen mukaan keskeistä on, että johtajan toimintaa ja ratkaisujen pohdintaa ohjaa välitön toimintakonteksti. Tämän jälkeen johtaja valitsee sopivan toimintamallin ja on valmis hyväksymään siitä seuraavan lopputuloksen.  Tämä lisää johtajuuden vaikuttavuutta.

Tehtäväsuuntautunut johtajuus näyttää tuottavan tehokkuutta ja sitoutumista suhdesuuntautunutta johtajuutta enemmän. Suhdesuuntautunut johtaja pystyy paremmin tukemaan kouluyhteisön harmoniaa ja positiivista työilmapiiriä.
 

                                               ******

Mani Man Singh Rajbhandari on syntynyt Kathmandussa Nepalissa ja hän on suorittanut MPhil, MPA ja MBA -tutkinnot Kathmandun ja Tribhuvan yliopistoissa. Nykyisin hän toimii osa-aikaisena opettajana Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä.

Rajbhandarin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1861, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9234-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1342, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9235-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Mani Man Singh Rajbhandari, puh. +358 41 701 6179, mannierajbhandari@hotmail.com