TkL Tero Nurmisen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

International Interaction Forms in Global Collaboration Networks between the Information Technology Industry and Engineering Education (Tietotekniikkateollisuuden ja insinöörikoulutuksen kansainväliset yhteistyömuodot globaaleissa yhteistyöverkoissa)

tarkastetaan 15.11.2013 klo 12 Tampereen yliopiston kappelissa, Pinni B, 5. krs, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Timo Aarrevaara (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Hölttä.

Tietotekniikkateollisuuden ja insinöörikoulutuksen yhteistyöverkot globalisoituvat


Tekniikan lisensiaatti Tero Nurmisen väitöstutkimus tuottaa uutta tietoa teollisuuden näkökulmasta globaalin tietotekniikkateollisuuden ja insinöörikoulutuksen kansainvälisistä yhteistyömuodoista globaaleissa yhteistyöverkoissa. Korkeakouluhallinnon alaan kuuluva, todellisiin yhteistyöohjelmiin perustuva tapaustutkimus osoitti, että kansainvälisen yhteistyön pääasialliset muodot ovat teknisen tiedon siirto osapuolien välillä, uusien työntekijöiden rekrytoiminen ja rahoitus. Tutkimuksessa myös havaittiin, että yhteistyön kansainvälistyessä valtioiden rooli yhteistyön säätelyssä vähenee. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin teoreettinen malli tiedon kaksisuuntaisesta kulusta heterogeenisissä yhteistyöverkoissa, jotta yhteistyöverkon toimintaa olisi helpompi ymmärtää ja kehittää. Globaalin tietotekniikkateollisuuden ja insinöörikoulutuksen kansainvälisiä yhteistyömuotoja ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu.

Kansainvälisiä yhteistyömuotoja tutkittiin empiirisesti tapaustutkimuksena, jossa Suomessa toimivan globaalin tietotekniikkateollisuuden yritykset globaaleine yhteistyöohjelmineen muodostivat tutkitut tapaukset. Tutkimuksen primääriaineisto kerättiin yhteistyöohjelmien dokumenteista ja sitä täydentävästä haastatteluaineistosta. Lisäksi kattavalla kirjallisuuskatsauksella kerättiin vertailua varten sekundääriaineistoa, joka sisälsi aikaisempia tutkimuksia kansallisen tason yhteistyömuodoista, koska lähes kaikki aikaisemmin julkaistut tutkimukset teollisuuden ja korkeakoulujen välisistä yhteistyömuodoista käsittelevät kansallisilla tasoilla käytettyjä yhteistyömuotoja. Vertailu osoitti, että tutkimuksessa löydetyt kansainväliset yhteistyömuodot korreloivat melko hyvin havaittujen kansallisen tason yhteistyömuotojen kanssa. Pääasiallinen ero oli, että kansainvälisellä tasolla käytettiin huomattavasti vähemmän erilaisia yhteistyömuotoja, erityisesti tiedonsiirrossa, kuin kansallisella tasolla. Tutkimuksessa esitetty teoreettinen malli tiedon kulusta yhteistyöverkoissa kehitettiin soveltaen elektroniikan piirilakeja ja piirianalyysimenetelmää. Malli huomioi yhteistyökumppaneiden heterogeenisyyden koskien yhteistyöalan tietoja ja edelleen muodostuneita tietovirtoja.

Globaali kilpailu on kiristymässä sekä korkeakoulujen välillä että teollisuudessa. Globaalit tietotekniikkayritykset kehittävät kansainvälisiä yhteistyöohjelmia tehdäkseen yhteistyötä insinöörikoulutuksen kanssa, ja yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet. Yritykset hakevat yhteistyön kautta uutta tietoa ja parasta osaamista eri maista parantaakseen asemiaan kilpailussa, ja korkeakoulut pystyvät lisäämään markkina-arvoaan ja vastaamaan kansainvälisyyden ja globalisoitumisen haasteisiin. Kansainvälisen yhteistyön eri muotojen tunteminen on tärkeää, jotta kilpailukyky säilytetään ja pysytään korkeatasoisissa globaaleissa verkoissa myös tulevaisuudessa.


                                               ******

Tero Nurminen on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut tekniikan lisensiaatin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa. Nykyisin hän toimii yliopettajana.

Nurmisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1860, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9232-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1341, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9233-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Tero Nurminen, puh. 040 753 0321, tero.nurminen@kolumbus.fi