YTM Sanna Kumpulaisen informaatiotutkimuksen ja interaktiivinen median alaan kuuluva väitöskirja

Task-based information access in molecular medicine: task performance, barriers, and searching within a heterogeneous information environment (Tehtäväperusteinen tiedonhaku molekyylilääketieteessä: tehtävien suorittaminen, esteet ja hakeminen epäyhtenäisessä informaatioympäristössä)

tarkastetaan 5.12.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ann Blandford (University College London, UK). Kustoksena toimii professori Kalervo Järvelin.

Tehtäväperusteinen tiedonhaku molekyylilääketieteessä

Tiedonhankinta ja tiedonhaku liittyvät läheisesti oppimiseen ja ongelmanratkaisuun. Tiedonhaku on vahvasti sidoksissa kulloiseenkin tilanteeseen. Tietoa haetaan jonkin tehtävän päämäärien suorittamiseksi − oli tehtävä sitten vapaa-aikaan liittyvä tai työtehtävä. Nykyisin erilaiset hakukoneet ovat usein ensisijaisia tiedonlähteitä.

Sanna Kumpulaisen väitöstutkimuksessa tarkasteltiin molekyylilääketieteen tutkijoiden työssä tapahtuvaa tiedonhakua. Hänen mukaansa tiedonhankintaa ja tiedonhakujärjestelmien käyttöä tulisi tutkia todellisten työtehtävien kontekstissa, jotta saataisiin todelliset tietojärjestelmien käyttötilanteet ja käyttötarpeet selville. Usein tiedonhakujärjestelmiä tarkastellaan vain yhden järjestelmän käyttötilanteissa, jolloin kokonaiskuva tiedonhaun prosessista saattaa jäädä epäselväksi. Molekyylilääketieteen informaatioympäristö osoittautui erittäin  monimuotoiseksi ja erilaisia tiedonlähteitä käytetään yhdessä työprosessien aikana. Mitä monimutkaisempi tehtävä on, sitä useammalle kanavalle tiedonhaku näyttäisi leviävän.  Tutkijoiden tiedonhaun esteet olivat joko käsitteellisiä, syntaktisia tai teknologisia ja ne tapahtuivat joko työtehtävän, järjestelmien yhteiskäyttöisyyden tai yksittäisen järjestelmän kontekstissa.  Työtehtäviin haettiin tietoa joko yksittäisillä hauilla, listahauilla tai yhdistelemällä eri järjestelmistä haettuja tiedonpalasia eri tavoin.

Aineisto kerättiin haastattelemalla ja havainnoimalla tutkijoita heidän työtilanteissaan. Tutkimuksen tavoitteina oli selvittää, millaisista tiedonlähteistä tutkijoiden informaatioympäristö koostuu ja millaista vuorovaikutusta työtehtävien aikana tapahtui tämän informaatioympäristön puitteissa. Lisäksi Kumpulainen tutki tiedonhaun esteitä, joita tutkijat kohtaavat työtehtäviensä aikana. Tiedonhakujärjestelmien käyttöä kuvattiin hakupolkuja mallintamalla. Lisäksi kehitettiin menetelmiä tehtävälähtöisen, todellisten työtehtävien aikana tapahtuvan tiedonhankinnan analysointiin.

Kumpulaisen mukaan tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksessa mm. tehtävien suoritusprosessien analysoinnissa. Tutkimuksessa yhdisteltiin erilaisia tutkimusaineiston keruumenetelmiä, jolloin saatiin lisää tarkkuutta etnografisella varjostusmenetelmällä kerättyyn aineistoon.
Kumpulainen esittää, että havainnoimalla todellisia työtehtäviä  saadaan tutkittua vaihtelevan tasoisia ja yllättäviäkin tehtäviä sekä voidaan havainnoida työprosessin aikana tapahtuvaa tiedonhakua ja sen esteitä.  Epätietoisuus tehtävien tavoitteista, tehtävien suorituksessa tarvittavista tiedonhakujärjestelmistä sekä tehtävän suoritusprosessista teki tutkijoiden työprosesseista monimutkaisia.

−Lisäksi haasteet useiden eri tietojärjestelmien yhteiskäyttöisyydessä aiheuttivat ylimääräistä vaivaa työntekoon, kertoo Kumpulainen.

Kumpulainen arvelee, että erilaisten järjestelmien sulauttaminen voisi olla yksi ratkaisu helpottaa työssä tarvittavan tiedon hakemista ja käyttämistä. Lisäksi erityyppiset tiedonhaun esteet vaativat kukin erilaista tukea käyttäjille. Tutkimuksessa esitetyt hakupolut voivat osaltaan olla käyttökelpoisia tutkittaessa erilaisten käyttäjäryhmien tiedonhakua tai esimerkiksi erityyppisten hakutehtävien suunnittelun apuna vuorovaikutteisen tiedonhaun laboratoriotutkimuksissa.

                                               ******

Sanna Kumpulainen on kotoisin Vaasasta ja hän on suorittanut yhteiskuntatiteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana.

Kumpulaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1879, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9286-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1360, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9287-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Sanna Kumpulainen, puh. 050 529 8901, sanna.kumpulainen@uta.fi, http://people.uta.fi/~sanna.kumpulainen/