Master in Comparative Politics Bruno Lefortin rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimusalaan kuuluva väitöskirja

A Recited Community: Figures of an Identity Foretold. Narrating Heritage and Positioning Boundaries among Student Partisan Groups in Plural Lebanon (Opiskelijoiden poliittinen sosialisaatio Libanonissa)

tarkastetaan 13.12.2013 klo 14 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat Associate Professor Sune Haugbolle (Roskilden yliopisto) ja Senior Lecturer Elise Feron (Brussels School of International Studies / Kentin yliopisto). Kustoksena toimii professori Tuomo Melasuo.

Opiskelijoiden poliittinen sosialisaatio Libanonissa

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalista identiteettiä eli samaistumisprosesseja nyky-Libanonissa. Tutkimuksen kohteena on opiskelija-aktivismi poliittisessa Free Patriotic Movement -puolueessa (FPM). Tutkimuksessa määritellään sosiaalisia ryhmiä kognitiivisesta ja performatiivisesta näkökulmasta: kuulumisen tunne syntyy sosiaaliselle todellisuudelle annetuista yhteisistä merkityksistä ja itsensä esittämisestä julkisessa vuorovaikutuksessa tästä merkityshorisontista käsin. Kerronnallisuus on keskeisessä asemassa tässä kaksitahoisessa prosessissa, sillä kerronnan avulla välitetään sekä sosiaaliselle todellisuudelle annettuja merkityksiä että juonellistamista, joka tukee samaistumisen esittämistä vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksessa esitetään, että moniarvoisessa Libanonissa kannattajaryhmään kuuluminen merkitsee tulkintayhteisöön liittymistä. Tätä eritellään kolmen eri ulottuvuuden kautta. Kukin ulottuvuus korostaa kiinnittymisen vaiheittaista rakentumista ja paljastaa tiettyjä sosialisaation muotoja, joilla kaikilla on kerronnallinen ydin. Näitä muotoja ovat välittäminen, sulauttaminen ja integraatio.

Ensinnä ryhmä muodostuu tilanteisiin liittyvässä vuorovaikutuksessa tapahtuvan asemoitumisen eli positioiden ottamisen kautta, ennen kaikkea opiskelijoiden yliopistokontekstissa. Kollektiiviset ja yksilölliset identiteettikertomukset rajaavat ja tukevat konkreettisten positioiden antamista sosiaalisen vuorovaikutuksen ajassa ja paikassa. Samaistuessaan FPM-puolueeseen yksilö asemoituu ensisijaisesti ryhmän jäsenen tai kannattajan positioon, millä on käytännön seurauksia kannattajaverkostoihin liittymisen kannalta. Tässä mielessä ryhmä on välittävä yhteisö (community of mediation), eli se toimii rajapintana sosiaalisissa kohtaamisissa. Jäsenet osallistuvat vuorovaikutukseen ryhmän välityksellä ja sen kerronnallisen tarinan kautta.

Toiseksi sosiaalisiin verkostoihin osallistuminen ja ryhmän sisäinen sosialisaatioprosessi merkitsevät sulauttavaan yhteisöön (community of incorporation) liittymistä. Yksilöt sulautuvat ryhmän kulttuuriin eli yhteisten uskomusten ja sääntöjen järjestelmään. Yhteisten merkitysten rakentumista jäsentävät ryhmää, sen rajoja sekä sen syntyä ja perusperiaatteita koskevat yhteiset kertomukset. Tämä merkityksenantoprosessi perustuu kannattajien ensisijaiseen sosialisaatioon ja muuttaa heitä yhtenäistääkseen käsityksen ryhmästä. Lisäksi prosessi tukee suuren kertomuksen rakentumista. Suuri kertomus määrittää ryhmän hallitsevan identiteetin ja ilmentää sen sisäistä valtarakennetta.

Kolmanneksi kiinnittyminen tarkoittaa itsensä rakentamista moniäänisen kollektiivisen muistin muodostamassa maisemassa. Tässä mielessä puolue on integroiva yhteisö (community of integration): kiinnittymisestä seuraa, että lukuisat muistot, jotka on peritty eri sosiaalisilta ryhmiltä, joissa toimijat kehittyvät, yhdistetään yhteiseksi juoneksi. Kerronta on tässä yhteydessä integroiva tekijä, sillä se mahdollistaa erilaisten kokemusten sisällyttämisen yhteiseen representaatioon menneisyydestä. Representaatio perustuu juonellistamiseen, joka antaa merkityksen paitsi menneisyydelle myös nykyisyydelle ja tulevaisuudelle. Sen perusteella jäsenet muodostavat omat tarinansa lavastaakseen identiteetin, jonka ovat jo omaksuneet. Siten he ovat ennalta määritellyn identiteetin henkilöitymiä.

                                               ******

Bruno Lefort on syntynyt Ranskassa ja hän on suorittanut Master in Comparative Politics -tutkinnon Ranskassa IEP Aix-en-Provencessa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopiston Rauhan ja konfliktintutkimuskeskuksessa (TAPRI).

Lefortin väitöskirja ilmestyy TAPRIN julkaisemana TAPRI Studies in Peace and Conflict Research, Tampereen yliopisto, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9302-7, ISSN 1798-1409. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä TAPRIN sarjassa TAPRI Net Series  9, Tampereen yliopisto 2013. ISBN 978-951-44-9303-4.
http://tampub.uta.fi.

Lisätietoja: Bruno Lefort, bruno.lefort@uta.fi