FM Pia Koivusen yleisen historian alaan kuuluva väitöskirja

Performing Peace and Friendship – The World Youth Festival as a Tool of Soviet Cultural Diplomacy, 1947–1957 (Rauhaa ja ystävyyttä esittämässä - Maailman nuorisofestivaali Neuvostoliiton kulttuuridiplomatian välineenä 1947–1957)

tarkastetaan 14.12.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Associate Professor Rósa Magnúsdóttir (Aarhusin yliopisto). Kustoksena toimii professori Marjaana Niemi.

Rauhaa ja ystävyyttä esittämässä - Maailman nuorisofestivaali Neuvostoliiton kulttuuridiplomatian välineenä 1947–1957

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen alettiin itäisen Euroopan pääkaupungeissa järjestää nuorille suunnattuja kansainvälisiä kokoontumisia. Maailman nuorisofestivaaliksi nimetyn tapahtuman tavoitteena oli rauhan ja ystävyyden edistäminen sodanjälkeisessä maailmassa. Virallisesti tapahtuma oli poliittisesti sitoutumaton, kulissien takana festivaalia tuki kuitenkin Neuvostoliitto ja sosialistinen järjestelmä. Mihin Neuvostoliitto festivaalilla pyrki?

Poliittista, sosiaali- ja kulttuurihistoriaa yhdistelevä tutkimus tarkastelee maailman nuorisofestivaalia Neuvostoliiton kulttuuridiplomatian välineenä vuosina 1947–1957. Festivaalia käsitellään yhtäältä megatapahtumana, toisaalta performanssina, esittämisenä. Aiempi tutkimus on lähes poikkeuksetta tulkinnut festivaalin ja siihen liittyneet ilmiöt propagandaksi. Megatapahtuman ja performanssin käsitteet antavat laajemmat mahdollisuudet analysoida maailman nuorisofestivaalin luonnetta, tavoitetta ja kytkeytymistä globaaleihin kulttuuritrendeihin kuin tiukasti kylmän sodan kahtiajakoon liittyvä propaganda. Viranomaisraportteihin, muisteluaineistoihin ja aikalaislehdistöön perustuva tutkimus lähestyy aihettaan sekä viranomaisten perspektiivistä että ruohonjuuritasolta, festivaaliosallistujien kokemuksista käsin.

Neuvostoliitolle nuorisofestivaali ei ollut vain yksi propagandaspektaakkeli muiden joukossa, vaan yritys luoda kokonaan uusi kansainvälinen megatapahtuma – jättää sosialistinen jälki globaaliin kulttuuriin. Nuorisofestivaali toimi myös Neuvostoliiton poliittisen vaikutusvallan pönkittäjänä sekä imagon muokkaajana. Erityisesti Moskovassa vuonna 1957 järjestetty festivaali pyrki osoittamaan, että maa oli muuttunut avoimemmaksi ja yhteistyökykyisemmäksi Stalinin kauden jälkeen.

Tutkimus osoittaa, että kylmän sodan aikainen maailma on näyttäytynyt aiemmassa tutkimuksessa liian mustavalkoisena ja jähmeänä. Ruohonjuuritason toimijoiden – festivaaleille osallistuneiden erimaalaisten nuorten – tarkastelu nostaa esiin festivaalin roolin välittäjänä idän ja lännen välillä. Vapaan liikkuvuuden ja tiedon saannin rajoituksista huolimatta juuri nuorisofestivaalin kaltaiset kansainväliset tapahtumat ja rakenteet laajensivat tavallisten ihmisten mahdollisuuksia saada tietoa ja tavaroita sekä luoda kontakteja niin sanotun rautaesiripun lävitse.

Nuorisofestivaalin avulla voidaan myös hahmottaa laajemmin Neuvostoliiton toimintaa kulttuurisessa kylmässä sodassa, joka oli yksi järjestelmien välisen kilpailun ulottuvuuksista. Nuorisofestivaalista kehkeytyi ainutlaatuinen kulttuuritapahtuma, jolla olisi ollut edellytyksiä ylittää kylmän sodan kahtiajako. Festivaalin imagosta ei kuitenkaan onnistuttu muovaamaan riittävän universaalia. Neuvostoliiton tiedustelu- ja propagandakoneisto kykeni kyllä kokoamaan valtavan määrän tietoa ulkomaisista nuorisojärjestöistä, festivaaliosallistujista ja heidän käsityksistään Neuvostoliitosta, mutta se ei kyennyt hyödyntämään näitä tietoja tehokkaasti festivaalin muokkaamisessa. Tämä johti siihen, ettei nuorisofestivaalista koskaan tullut olympialaisten tai maailmannäyttelyiden kaltaista kansainvälisesti tunnustettua megatapahtumaa, vaan sen kohtalona oli jäädä sosialistisen maailman juhlaksi.

                                               ******

Pia Koivunen on syntynyt Oulussa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopiston Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikössä.

Koivusen väitöskirja ilmestyy monisteena.
http://tampub.uta.fi.

Lisätietoja ja väitöskirjan tilausosoite: Pia Koivunen, 050 34 30 368, pia.koivunen@uta.fi