Med. dr. Yulia Khabarovan yleislääketieteen alaan kuuluva väitöskirja

Adult-type hypolactasia in North-West Russia (Aikuistyypin hypolaktasia Luoteis-Venäjällä)

tarkastetaan 9.12.2013 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori (emerita) Heidi-Ingrid Maaroos (Tarton yliopisto). Kustoksena toimii professori (emeritus) Kari J. Mattila.

 Aikuistyypin laktoosi-intoleranssi Luoteis-Venäjällä

Aikuistyypin hypolaktasia (primaari laktoosimalabsorptio, laktoosi-intoleranssi) on ihmisen yleisin entsyyminpuutos. Sitä esiintyy kaikissa maailman väestöissä. Yleisyys vaihtelee huomattavasti eri etnisten ryhmien välillä. Aikuistyypin hypolaktasia saattaa johtaa erilaisten vatsavaivojen kuten ripulin, ilmavaivojen, äänekkään suoliston, pahoinvoinnin, turvotuksen ja vatsan kouristuksien esiintymiseen. Hypolaktasia on resessiivisesti periytyvä entsyyminpuutostila. C/C-13910-genotyyppiä olevien homotsygoottien yksilöiden ohutsuolen laktaasiaktiviteetti on erittäin vähäinen. Sen sijaan C/T-13910-heterotsygooteilla sekä T-alleelia kantavilla homotsygooteilla (T/T-13910) suolen laktaasiaktiviteetti on korkea.

Laktaasientsyymin aktiviteetin säilyminen aikuisiälle mahdollistui mutaation seurauksena. C/C-13910-genotyypin ja aikuistyypin hypolaktasian määrittävä geenitesti kehitettiin vuonna 2002.

Aikuistyypin hypolaktasian esiintyvyyttä pohjoisvenäläisten ja nenetsien alkuperäiskansan keskuudessa tutkittiin tyypittämällä laktaasigeenin variantteja. Havaitsimme, että 36 prosentilla pohjoisvenäläisistä ja 90 prosentilla nenetseistä on hypolaktasian genotyyppi.

Tutkimme myös C/C-13910-geenin yhteyttä ruoansulatuskanavan oireiden ilmenemiseen sekä maidonkulutuksen yleisyyteen venäläisväestössä. Havaitsimme, että C/C-homotsygooteilla on enemmän maidosta aiheutuvia ruoansulatuskanavan oireita kuin muilla geenivarianteilla. Maidon lisäksi myös muut testatut ruoka-aineet aiheuttivat oireita C/C-13910-genotyyppiä edustaville tutkittaville. Lisäksi heidän joukossaan oli vähemmän maitotuotteita käyttäviä henkilöitä verrattuna C/T- ja T/T- genotyypin edustajiin.

Löysimme G>A-13914- geenivariantin potilaalta, jolla C/C-genotyyppi oli 13910-positiossa. Muunnos sijaitsee 13914 emäsparin päässä laktaasigeeniä edeltävästä sekvenssikohdasta. Löysimme saman alleelin myös tämän henkilön kolmelta perheenjäseneltä. Aiemmin tämä variantti on löydetty ainoastaan kahdelta keskieurooppalaiselta tutkittavalta. Variantin merkitys kuvattiin kuitenkin ensimmäisen kerran vasta käsillä olevassa tutkimuksessa. Mittasimme tutkittavan ohutsuolen laktaasiaktiviteetin ja huomasimme heterotsygoottivariantin olevan yhteydessä kohonneeseen laktaasiaktiviteettiin.  Tämä viittaa siihen, että kohonnut laktaasiaktiviteetti todennäköisesti liittyy nimenomaan G>A-13914- varianttiin.

Nenetsitutkimuksessa määritimme syntyperäisten nenetsien määrän isovanhempien syntyperän perusteella sekä määrittämällä C/C-13910-genotyypin esiintyvyyden niiden nenetsien keskuudessa, joilla oli kaksi, kolme tai neljä nenetsiesi-isää. Tällaista lähestymistapaa käytettiin nyt ensimmäistä kertaa hypolaktasiatutkimuksessa. Havaitsimme, että niillä nenetseillä, joilla oli vain nenetsiesi-isiä aiemmissa sukupolvissa oli myös eniten hypolaktasiaa. Muiden nenetsien keskuudessa hypolaktasian esiintyvyys väheni nenetsiesi-isien lukumäärän laskiessa. Käytämme tutkimuksessamme käsitettä etninen sen biologisessa merkityksessä.
 
Aikuistyypin hypolaktasian esiintyvyys vaihtelee merkittävästi eri väestöissä vaikka ne sijaitsisivatkin maantieteellisesti lähellä toisiaan. Tietyn genotyypin esiintyvyys riippuu etnisestä syntyperästä sekä maitotuotteiden käyttöhistoriasta. Geenivirta muista populaatioista vaikuttaa myös laktoosi-intoleranssin esiintyvyyteen.

                                               ******

Yulia Khabarova on syntynyt Severodvinskissa Arkangelin alueella Neuvostoliitossa ja hän on  suorittanut  Med. dr. -tutkinnon Arkhangelin lääketieteellisessä instituutissa (Arkhangelsk State Medical Academy, joka nykyään on nimeltään Northern State Medical University) vuonna 1996. Hän on työskennellyt samassa yliopistossa vuodesta 1998 lähtien, vuodesta 2004 lähtien apulaisprofessorina.

Khabarovan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1882, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9292-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1363, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9293-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Yulia Khabarova, puh. 046-628 0846, yuliakaterina@rambler.ru