Master’s degree (FM) Mélanie Buchartin ranskan kielen alaan kuuluva väitöskirja

Une conceptualisation didactique de la culture: ancrages théoriques, discours et représentations. Le cas des manuels de FLE finlandais (Didaktinen näkökulma kulttuuriin: teoreettiset viitekehykset, diskurssit ja representaatiot. Tutkimus suomalaisista ranskan kielen oppikirjoista)

tarkastetaan 16.12.2013 klo 14.30 Université de Paris 8 , videoyhteys Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosaliin A07, klo 15.30, Kalevantie 4, Tampere.

Väitöskirjalautakuntana toimivat professori Pierre Martinez (University of Paris 8), yliopiston lehtori Chantal Claudel (University of Paris 8) sekä puheenjohtajana professori Jean-Marc Defays (University of Liège). Kustoksena toimii professori Jukka Havu.

Didaktinen näkökulma kulttuuriin:
teoreettiset viitekehykset, diskurssit ja representaatiot. Tutkimus suomalaisista ranskan kielen oppikirjoista.

Käsittelen tutkimuksessani kulttuuristen ja kulttuurien välisten ulottuvuuksien esille nostamia ongelmia kielten opetuksessa ja oppimisessa paradigmaattisen universalismi/relativismi–dikotomian näkökulmasta.

Poikkitieteellisen lähestymistavan kautta tarkastelemme erityisesti kolmea tutkimusalaa: lingvistiikkaa, antropologiaa ja johtamista. Näiden piirissä kehitetyt teoriat ovat vaikuttaneet suuresti kielten ja kulttuurien didaktiikkaan, ja sitä kautta vieraskielisen opetuksen ideologisiin, metodologisiin ja kulttuurisiin sisältöihin. Nämä teoriat ovat avanneet tietä interkulttuurisille näkemyksille vastareaktiona aikaisemmille esineellistäville tulkinnoille, joissa kulttuuri nähtiin yksinomaan kansallisena ilmiönä.

Osoitan tutkimuksessani, miten suomalaisessa vieraskielisen opetuksen kontekstissa kulttuurin käsite on kehittynyt opetusmateriaaleissa vuodesta 1965 nykypäivään asti sekä sen, miten opetusmateriaali arvottaa identiteettiä ja toiseutta kullakin aikakaudella. Lisäksi luon katsauksen siihen, kuinka tällaiset näkökohdat on tänä päivänä otettu huomioon Euroopan neuvoston ajaman monikielistä ja -kulttuurista kasvatusta koskevan hankkeen valossa.

                                               ******

Mélanie Buchart on syntynyt Seclinissä Ranskassa ja hän on suorittanut Master’s degree (FM) -tutkinnon d’Artoisin yliopistossa Ranskassa. Nykyisin hän toimii yliopisto-opettajana.

Buchartin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1880, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9288-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1361, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9289-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Mélanie Buchart, puh. +358 44 935 3721, buchart.melanie@gmail.com