TtM Tiina Kortteiston terveystaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Neuvova potilaskertomus - käyttö ja vaikutus potilaan hoitoon
(Advising patient record - use and effect on patient care)

tarkastetaan 7.3.2014 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kaija Saranto (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Pekka Rissanen.

Potilaskohtaiset neuvot helpottamaan terveydenhuollon ammattilaisen päätöksentekoa

Potilastietojärjestelmän kautta välittyvät potilaskohtaiset neuvot auttavat terveydenhuollon ammattilaista tekemään näyttöön perustuvia hoitopäätöksiä. Ammattilaisen kokemus neuvojen käyttökelpoisuudesta omassa työssä edistää niiden käyttöä kun taas puuttuva tai vanhentunut potilastieto, joka aikaansaa turhia tai virheellisiä neuvoja, estää käyttöä.

Tutkimus kohdistui sähköiseen potilastietojärjestelmään liitetyn kliinisen päätöksentuen (= neuvova potilaskertomus) käyttöön terveydenhuollon ammattilaisten työssä. Neuvova potilaskertomus välittää näyttöön perustuvia potilaskohtaisia neuvoja automaattisesti, kun ammattilainen avaa potilaan sairauskertomuksen. Neuvoja ilmaantuu, mikäli potilaan hoito, esim. lääkitystieto, ei ole hoitosuosituksen mukaista.

Tutkimus toteutui Lääkäriseura Duodecimin EBMeDS (Lääketieteelliseen näyttöön perustuva sähköinen päätöksentuki) – palvelun kehittämisen ja ensimmäisen käyttöönoton aikana 2006–2011. Tutkimuksessa selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat menetelmän käyttöönottoon ja käyttöön sekä mitattiin neuvojen vaikutusta potilaiden hoitoon perusterveydenhuollossa. Ammattilaisilta kerättiin tietoa laadullisin ja määrällisin menetelmin tutkimuksen eri vaiheissa. Vaikutusta potilaan hoitoon mitattiin satunnaistetussa kokeessa, jossa Sipoon terveyskeskuksen potilaat jaettiin satunnaisesti koe- tai kontrolliryhmään. Kokeessa ei havaittu eroa neuvojen ilmaantuvuudessa koe- ja kontrolliryhmän välillä 12 kuukauden seuranta-aikana. Tulokseen vaikutti käyttöönoton hidas eteneminen ja diagnoosien kirjaamisen merkittävä lisääntyminen kokeen aikana.

Neuvovan potilaskertomuksen oikea toiminta edellyttää ajantasaista potilastietoa ja rakenteellista yhdenmukaisuutta kahden tietojärjestelmän välillä. Menetelmän käyttöönottoa pitää tukea aktiivisesti, jotta toimintakäytännöissä tapahtuisi muutosta. Neuvojen vaikutus potilaan hoitoon voidaan saada selville vakiintuneen käyttöönoton jälkeen, kun menetelmä rakenteellisesti toimii ilman teknisiä ongelmia ja sisällöllisesti tuottaa ammattilaisten tiedon tarpeisiin kohdistuvia neuvoja.

Tutkimus auttaa ymmärtämään asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota, kun halutaan parantaa potilaasta kirjatun tiedon laatua ja käyttöä potilaan hoidossa tai tutkimuslähteenä.

                                               ******

Tiina Kortteisto on syntynyt Luvialla ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa. Nykyisin hän toimii ylihoitajana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Kortteiston väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1905, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9369-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1388, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9370-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Tiina Kortteisto, Puh. 040 7492903, tiina.kortteisto@uta.fi