MuL, FM, PkO Kyllikki Rantalan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa. Tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta (Narrativity in music education. A case study of music playschool pedagogy )

tarkastetaan 15.3.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Inkeri Ruokonen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Kirsti Karila.

Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa Tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta

Pedagogi-Maija: ”Kitarassa on kaula, ihan kuin olis ihminen ja sillä olis pitkä kaula. Tää olis niin kuin pää ja sillä olis kiehkuroita sen tukassa. Nämä ovat ne viritystapit. Sit kitaralla on monta kieltä. Montakos meillä on?... Kitaralla on ollut kurkku vähän kipeänä.” Maija (kitara): ”Haluaisin soittaa vähän kirkkaammalla ja korkeammalla äänellä. Laitas Maija kaulaliina.” Maija: ”Laitetaan sille kaulaliina, se capo.” Tämä on katkelma musiikkileikkikoulunopettajan narrativista (kertomuksesta), jonka avulla lapset tutustuvat kitaraan.
 
Tutkimus selvitti, miten ja millaisia narratiiveja käytetään musiikkileikkikoulupedagogiikassa ja miten lapset positioituvat (asemoituvat) tässä narratiivisessa kontekstissa. Narratiivisen pedagogiikan voidaan tämän aineiston perusteella todeta soveltuvan erittäin hyvin varhaisiän musiikkikasvatukseen mutta sen lisäksi muihinkin kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kenttiin.

Tutkimuksen pääaineiston muodostivat yhden lukuvuoden videoidut opetustilanteet nelivuotiaiden musiikkileikkikouluryhmässä ja opettajan haastattelut. Tutkimusmenetelminä olivat siis havainnointi ja haastattelut. Analyysimenetelmänä oli pääosin teoriasidonnainen analyysi. Tutkimuksessa tarkasteltiin teoreettisten tulosten lisäksi eräitä pedagogiikkaan ja koulutuspolitiikkaan liittyviä käytännöllisiä johtopäätöksiä.

Tutkimuksen merkittävyyteen liittyy useampi näkökulma: tieteellinen, käytännön pedagoginen ja kulttuurihistoriallinen. Musiikkileikkikoulu on täysin suomalainen innovaatio ja instituutio, jossa käy vuosittain 50 000 lasta. Tutkimus on ensimmäinen narratiivit ja varhaisiän musiikkikasvatuksen yhdistävä laajempi tutkimus Suomessa. Tutkimuksen merkitystä vahvistaa myös se, että aineisto on kerätty Suomen musiikkileikkikoulutoiminnan uraauurtaviin kehittäjiin kuuluvan musiikkipedagogin Maija Salon opetusryhmästä.

Narratiivisuus näyttää tutkimuksen aineiston perusteella olevan tietoista ja tavoitteellista toimintaa suunnata lasten huomiota sekä yleisempään kasvatukselliseen ja opetukselliseen sisältöainekseen että musiikilliseen oppimiseen.

Narratiiveihin näyttää sisältyvän tehtäviä, jotka voidaan jaotella opetettavina oleviin asioihin suhteessa omiin kokemuksiin ja elämänhistoriaan, identiteettiin ja yhteisöön liittyviin tehtäviin.
 
Tämän aineiston narratiivit liittyivät ympäristöön, luontoon ja vuoden kiertokulkuun juhlineen. Tutkimusaineiston narratiiveissa esiintyi runsaasti positioita, jotka liittyivät taitavaan ja tietävään musiikkileikkikoululaiseen. Kolmanneksi narratiivit tarjosivat näkökulmia musiikkileikkikouluyhteisöön liittymisestä ja sen jäseneksi tulemisesta.

Opettajan narratiivien keskiössä näyttävät olevan ratkaisun saava pulma sekä tunteet ja niiden nimeäminen. Positioiden piirteissä korostuu taitavan, kyvykkään lapsen positio.

Viimeisenä tutkimustuloksena tapaukseni pedagogiikka näyttäytyy kokonaisvaltaisena ja eheyttävänä – sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti.

                                               ******

Kyllikki Rantala on syntynyt Nauvossa ja hän on suorittanut musiikin lisensiaatin tutkinnon Sibelius-Akatemiassa sekä filosofian maisterin ja peruskoulunopettajan tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii musiikkikasvatuksen lehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä.

Rantalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1913, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9394-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1397, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9395-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Kyllikki Rantala, 050-318 2163, kyllikki.rantala@uta.fi