LL Eija Mäkelän kirurgian (lasten kirurgian) alaan kuuluva väitöskirja

Torsion of the Spermatic Cord in Childhood and Adolescence (Kiveksen kiertymä lapsuus- ja nuoruusiässä)

tarkastetaan 25.4.2014 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Risto Rintala (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Teuvo Tammela.

Kiveksen kiertymä lapsuus- ja nuoruusiässä

Kiveksen kiertymä on lapsuus- ja nuoruusiässä merkittävä äkillisen kiveskivun aiheuttaja, joka todetaan noin neljäsosalla kiveskipuisista potilaista. Kiveksen kiertymä vaatii äkillisen leikkaushoidon, sillä jo kuuden tunnin verenkierron puute voi johtaa kiveksen vaurioitumiseen ja menetykseen. Oleellista on leikata kiveksen kiertymäpotilaat viivytyksettä ja välttää silti turhat leikkaukset, kun kiveskivun taustalla on jokin muu sairaus.

Väitöskirjatyössä tutkittiin kiveksen kiertymän oireita ja niiden kestoa verrattuna muihin kiveskivun aiheuttajiin. Lisäksi tutkittiin oireiston keston vaikutusta kiveksen toipumiseen. Alle yksivuotiaiden ja etenkin alle kuukauden ikäisten poikien kiveskiertymiä tarkasteltiin erikseen. Työn tarkoituksena oli myös selventää äkillisen kiveskivun leikkausaiheet. Äkillisen kiveskivun diagnostiikkaa pyrittiin kehittämään selvittämällä dynaamisen varjoainetehosteisen magneettitutkimuksen käyttöä ja soveltuvuutta päivystystilanteessa.

Kiveksen kiertymä on yleisin äkillisen kivesoireiston aiheuttaja alle kuukauden iässä ja murrosiässä on toinen esiintyvyyshuippu. Äkilliset oireet kiveksen ja kivespussin alueella voivat johtua myös usein kiveslisäkkeen kiertymästä tai lisäkivestulehduksesta, mutta 3:lla 4:stä potilaasta, jotka saapuivat kuuden tunnin kuluessa oireiden alusta ensiapuun oli todella kiveksen kiertymä.Alle kuuden tunnin leikatut kivekset toipuivat, puolet 6-12 tuntia oireiden alusta leikatuista kiveksistä säästyi ja tämän jälkeen vain 4%.

Kiveskivun aiheuttajan selvittäminen, varsinkin kun oireet ovat kestäneet pidempään on mahdollista ja suositeltavaa ultraäänitutkimuksella. Magneettikuvantaminen dynaamisesti varjoainetehosteisena sopii myös akuuttin kiveskivun tutkimiseen, mutta sen saatavuus rajoittaa metodin käyttöä toistaiseksi.

                                               ******

Eija Mäkelä on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon sekä lasten kirurgian erikoislääkärin tutkinnon Helsingin yliopistossa sekä kirurgian erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii Tampereen Yliopistollisessa keskussairaalassa lastenkirurgian erikoislääkärinä.

Mäkelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1917, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9405-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1401, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9406-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.