KTL Jani-Petri Laamasen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Essays in Public and Labour Economics: Estimating causal effects using regional variation (Esseitä julkistaloudesta ja työn taloustieteestä: Kausaalivaikutusten estimointi aluevaihtelua hyödyntäen)

tarkastetaan 21.3.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Bas van der Klaauw (VU University Amsterdam). Kustoksena toimii professori Jari Vainiomäki.

Esseitä julkistaloudesta ja työn taloustieteestä:
Kausaalivaikutusten estimointi aluevaihtelua hyödyntäen

Väitöskirjassa sovelletaan kausaalivaikutusten tutkimusmenetelmiä neljään julkistalouteen ja työntaloustieteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Lähestymistapana väitöskirjassa on alueiden välisen vaihtelun hyödyntäminen empiirisessä kausaalivaikutusten tutkimuksessa. Väitöskirjan johdantoluvussa luodaan katsaus menetelmiin, joita soveltaen voidaan saada luotettavia tuloksia aluevaihtelua hyödyntäen. Aluevaihtelun lähteet jaetaan alueiden välisiin eroihin politiikkareformeissa, harjoitettavassa politiikassa ja markkinalopputulemissa. Erilaisten menetelmien sovellettavuus ja menetelmiin liittyvien taustaoletusten paikkansapitävyys riippuu siitä, mikä on aluevaihtelun lähde kiinnostukseen kohteena olevissa selittävissä tekijöissä.

Väitöskirjan soveltavissa esseissä käytetään kuhunkin tutkimusasetelmaan sopivia menetelmiä kausaalivaikutusten arvioimiseksi ja uuden empiirisen tiedon tuottamiseksi. Kahdessa esseessä tutkitaan politiikkojen vaikutuksia ja kahdessa muussa esseessä tutkitaan sellaisten tekijöiden kausaalivaikutuksia, jotka ovat markkinalopputulemia. Ensimmäisessä esseessä tutkitaan esitäytetyn veroilmoituksen vaikutuksia verovähennysten hakemiseen. Tuloksena on, että esitäytetty veroilmoitus vähentää vähennyksiä hakevien määrää neljänneksellä. Toisessa esseessä tutkitaan asumismuodon vaikutuksia työmarkkinoihin. Päätulos on, että vaikka, kuten aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, omistusasujat kokevat työttömyyttä muita harvemmin, omistusasumisen lisääntyminen johtaa työttömyyden lisääntymiseen aluetasolla. Kolmannessa esseessä tutkitaan julkisten terveydenhuoltomenojen vaikutusta subjektiiviseen hyvinvointiin. Tutkimuksessa osoitetaan, että korkeammat terveydenhuoltomenot lisäävät kansalaisten elämään tyytyväisyyttä. Viimeisessä esseessä arvioidaan alueiden työmarkkinaolosuhteiden vaikutusta alueiden väliseen muuttoliikkeeseen. Tulokset osoittavat, että työttömien työllistymisellä ja työttömäksi joutumisella on merkittäviä vaikutuksia muuttoliikkeeseen. Työllistymisellä muista työmarkkinatiloista ja työsuhteiden katkeamisilla, jotka eivät johda työttömyyteen, on pienempiä, joskin tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Työllisyyden rakennemuutoksilla ei havaita olevan vaikutuksia muuttoliikkeeseen.

                                               ******

Jani-Petri Laamanen on suorittanut kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Laamasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1912, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9392-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1396, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9393-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.