THM Satu Mäkisen kasvatustieteiden (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Mentorointiprosessi erilaisesta kulttuurista olevan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon transkulttuurisessa oppimisympäristössä (Mentoring process as a promoter of professional growth for a nursing student with a different cultural background in the transcultural learning environment of public health care)

tarkastetaan 28.4.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kerttu Tossavainen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Petri Nokelainen.

Monikulttuurinen mentorointi ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon oppimisympäristössä

Mentorointiprosessi erilaisesta kulttuurista olevan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon transkulttuurisessa oppimisympäristössä

Suomalaisia sairaanhoitajia ei ole riittävästi täyttämään terveydenhuoltoalalla vallitsevaa työntekijävajetta. Suurten ikäluokkien eläköitymisen vuoksi vaje osaavasta hoitohenkilökunnasta lisääntyy. Suomessa opiskelee erilaisista kulttuureista olevia opiskelijoita sairaanhoitajiksi. Lisäksi Suomeen työllistyy jatkuvasti eri kulttuureista olevia sairaanhoitajia. Erilaisten kulttuurien kohtaamiset luovat haasteita terveydenhuollossa työskentelevien työntekijöiden välille ja erilaisista kulttuureista olevien sairaanhoitajien ja asiakkaiden välille. Tarvitaan siis konkreettisia toimintamalleja kulttuurien välisiin kohtaamisiin ja erilaisista kulttuureista olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden/sairaanhoitajien ammatillisen kasvun edistämiseen suomalaisessa terveydenhuollossa.

Erilaisesta kulttuurista olevan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillista kasvua voidaan edistää mentoroinnin avulla. Mentorointi on ohjausmenetelmä, joka perustuu mentorin ja opiskelijan väliseen kiinteään ja jatkuvasti kehittyvään vuorovaikutussuhteeseen. Tämä edellyttää mentorilta ja opiskelijalta mentorointiin sitoutumista, mentorointivalmiuksia sekä kulttuurista pätevyyttä. Mentorin ja opiskelijan tulee olla aidosti kiinnostuneita ja halukkaita olemaan mukana mentorointiprosessissa. Heillä tulee olla myös valmiudet toimia omassa roolissaan mentorointi-ideologian mukaisesti. Toisen kulttuuriin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Mentorilla tulee olla kykyä tukea opiskelijan kulttuurisen pätevyyden vahvistumista. Opiskelijan ammatillista kasvua edistää myös hoitohenkilökunnan ja opiskelijan väliset onnistuneet kulttuuriset kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet. Tämä edellyttää hoitohenkilökunnalta kulttuurista herkkyyttä eli opiskelijan kunnioittamista, hyväksymistä, kollegiaalista kohtelua ja työyhteisöön mukaan ottamista.
Keskeistä on, että ammattikorkeakoulujen ja terveydenhuollon organisaatioiden opiskelijoiden käytännön harjoittelusta vastaavat henkilöt ja hoitohenkilökunta ovat tietoisia monikulttuurisuuden mukanaan tuomista lisävaateista mentoroinnissa ja käytännön harjoittelujaksolla. Tietoisuus lisävaateista edistää opiskelijan ammatillista kasvua sairaanhoitajan ammattiin. Tämä edellyttää eri toimijatahojen lisäkouluttamista monikulttuuriseen mentorointiin, kulttuuriseen pätevyyteen ja onnistuneisiin kulttuurien välisiin kohtaamisiin. Esimerkiksi mentoreiden ja hoitohenkilökunnan olisi tärkeää tutustua ensin erilaisesta kulttuurista olevaan opiskelijaan yksilönä ja persoonana. Vasta sen jälkeen on tärkeää perehtyä hänen kulttuuriinsa ja siihen liittyviin toimintatapoihin. Tämä edistää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta eri osapuolten välillä. Se edistää myös opiskelijan sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin.
Tutkimuksessa selvitettiin sitä, millaisia edellytyksiä erilaisesta kulttuurista oleva opiskelija asettaa kehittyvälle vuorovaikutussuhteelle mentoroinnissa sekä millaisilla prosesseilla voidaan saavuttaa syventävälle harjoittelujaksolle laaditut oppimistavoitteet. Kyseessä oli laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto koostui opiskelijoiden (n=10) ja mentoreiden (n=5) kirjoittamista esseistä.

                                               ******

Satu Mäkinen on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut sairaanhoitajan tutkinnon (sisätaudit-kirurgia) Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitoksessa 1991 ja terveydenhuollon maisterin tutkinnon Turun yliopistossa 1996.

Mäkisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1918, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9407-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1402, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9408-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Satu Mäkinen,  puh.  +358 040 730 4330, satu.m@netikka.fi