KM Elina Fonsénin kasvatustieteiden alaan kuuluva väitöskirja

Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa (Pedagogical Leadership in Early Childhood Education)

tarkastetaan 3.4.2014 klo 13 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Lasse Lipponen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Eeva Hujala.

Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa –  ilmiö, toteutus ja haasteet

Varhaiskasvatuksen laadussa on vaihtelua, ja aikaisempien tutkimusten perusteella kaivataan hyvää pedagogista johtajuutta tuottamaan laadukasta pedagogiikkaa. Mutta mitä on varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus? Päiväkodin johtajat pitävät pedagogista johtajuutta yhtenä tärkeimmistä osa-alueista johtajuudessa. Hallinnollisten töiden määrä kuitenkin usein vaikeuttaa ajan löytämistä tälle tehtävälle ja määrittelyt ilmiöstä tutkimuskirjallisuudessa ovat kirjavia. Johtajilla on useimmiten kasvatustieteiden kandidaatin/lastentarhanopettajan koulutus, johon ei ole johtamistaitoja sisältynyt. Kunnissa ollaan myös eriarvoisessa asemassa henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen suhteen, ja liike-elämän johtamiskoulutusten sijaan on tarvetta kasvatusyhteisöön soveltuvasta pedagogisen johtajuuden opista.

Narratiivisella väitöstutkimuksella pyritään tuottamaan tietoa ja ymmärrystä aiemmin vähän tutkitusta ja määrittelemättömästä varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden ilmiöstä. Tutkimuksella pyritään tuottamaan tietoa pedagogisen johtajuuden toteuttamisesta ja kehittämistarpeista suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Tutkimukseen infomantteina toimivat seitsemän suomalaisen kunnan pedagogiikan vastuuhenkilöt, jotka osallistuivat Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen laadun ja johtajuuden kehittämishankkeeseen. Ammattinimikkeiltään he ovat varhaiskasvatusjohtajia, päiväkodin johtajia, aluejohtajia, keltoja ja vastaavia lastentarhanopettajia. Tutkimusaineisto koostuu kyselyistä, päiväkirjoista, täydentävistä haastatteluista ja hankkeen kehittämistehtävistä.

Narratiivisen analyysin keinoin tutkimusaineistosta rakennettiin kuvausta toimivasta pedagogisesta johtajuudesta sekä johtajuuden ”umpikujista”. Näiden avulla tuotettiin määritelmä pedagogisen johtajuuden onnistumisen edellytyksistä. Keskeisiksi voimavaroiksi pedagogiselle johtajuudelle nousevat riittävät aineelliset ja henkilöstöresurssit toiminnalle, organisaation ylätason luottamus sekä henkilöstöjohtamisen ja pedagogiikan johtamisen taidot.

Tutkimustulokset osoittavat pedagogisen johtajuuden rakentuvan viiden osatekijöiden varaan, joita ovat arvo, kontekstuaalisuus, organisaation kulttuuri, johtajana ammatillisuus ja substanssin hallinta.  Pedagoginen johtajuus näyttäytyy ennen kaikkea arvojohtamisena. Arvo-ulottuvuus läpäisee yläkäsitteenä myös muut osatekijät. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan arvostus näkyy arvovalintana siinä tahtotilassa ja niissä resursseissa, joita sille yhteiskunnallisessa päätöksenteossa suodaan.  Kontekstuaalisuus määrittää pedagogisen johtajuuden edellytyksiä, sillä johtamisjärjestelmät vaihtelevat Suomen kunnissa. Perustehtävän määrittelyn selkeys kirkastaa pedagogista johtajuutta. Organisaatiokulttuuriin totunnaistuneet tavat toimia jäävät määrittämään toimintaa ilman perustehtävää kirkastavaa arvokeskustelua. Pedagoginen johtajuus rakentuu hyvästä substanssin hallinnasta, sillä tarvitaan ajantasaista tietoa, mitä kohti pedagogiikkaa tulee johtaa. Johtamiseen tarvitaan myös taitoja, taitoa henkilöstöjohtamiseen ja pedagogiikan johtamiseen, varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön sen eri tasoilla. Pedagoginen johtajuus näyttäytyy laajana varhaiskasvatuksen arvostuksen ja aseman, laadukkaan varhaiskasvatuksen sekä lapsen aseman puolesta puhumisena.

                                               ******

Elina Fonsén on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkimusjohtajana Ediva oy:ssä.

Fonsénin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1914, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9396-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1398, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9397-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Elina Fonsén, elina.fonsen@ediva.fi