HM Timo Poutiaisen aluetieteen alaan kuuluva väitöskirja

“Kokonaisuutena ei ollut paha harjoitus” – eTampere-kehittämisohjelma verkostojen rakentajana (“Not such a bad exercise” – eTampere development programme as a network builder)

tarkastetaan 4.4.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Tommi Inkinen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Jouni Häkli.

eTampere-kehittämisohjelma verkostojen rakentajana

HM Timo Poutiainen tarkastelee väitöskirjassaan vuosina 2001-2005 toteutettua eTampere-kehittämisohjelmaa ja erityisesti ohjelman määrätietoisia pyrkimyksiä edistää paikallisten yritysten, korkeakoulujen ja julkisen hallinnon välistä uudenlaista, tieteenala- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista. Laajemmin tutkimuksessa on kyse siitä, kuinka ohjelmaperusteisen aluekehittämisen avulla pyrittiin luomaan Tampereelle jatkuvan ja kehittämisorientoituneen, omista lähtökohdista tapahtuvan ja omiin vahvuuksiin tukeutuvan organisoitumisen ja uudistumisen mahdollistavia toimintamalleja.

Tutkimuksessa todetaan, että eTamperetta toteutettaessa toimijakentän moniarvoisuus ja heterogeenisuus teki organisaatio- ja tieteenalarajat ylittävästä yhteistyöstä ja sen edellytysten luomisesta odotettua haastavampaa, eikä tavoiteltu business-university-government -yhteistyö toteutunut toivotussa laajuudessa. Syynä tähän olivat osapuolten eriävät intressit sekä erot toimintakulttuureissa ja kehitysnäkemyksissä, joiden roolia ohjelmakonteksti ja eTampereen tavoitteenasettelu osaltaan vain korostivat, erityisesti sosiaalisen pääoman ja sosiaalisiin suhteisiin vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. Toisaalta eTampere onnistui kuitenkin myös lähentämään osapuolia ja toimintakulttuureita ja löytämään yhteisiä nimittäjiä näiden välille. Tässä auttoi erityisesti kunnianhimoinen ja vahva visio Tampereesta tietoyhteiskunnan kärkikaupunkina, joka toimi keskustelunavaajana ja loi omalta osaltaan edellytyksiä tietoisuuden, ymmärryksen ja asenteiden muuttamiselle.

Tutkimuksessa esitetään, että eTampereen kaltaisia kehittämisohjelmia tulee tarkastella paitsi tekemisen ja yhteistyöprosessien, myös vuorovaikutuksen ja kollektiivisen oppimisen foorumina, sekä osana paikallista kehittämisen jatkumoa. eTamperetta ja sitä seuranneita kehittämisohjelmia, Luovaa Tamperetta ja Avointa Tamperetta yhdistävät nimenomaan laajaan ja monipuoliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen liittyvät tavoitteet. Ohjelmaketjulla sekä ohjelmien säännöllisellä arvioinnilla on pyritty luomaan kehittämisjatkumo sekä jatkuva oppimisprosessi, jossa vaihtuvien pääteemojen, esimerkiksi tietoyhteiskuntakehitykseen ja luoviin aloihin panostamisen rinnalla ja alaisuudessa satsataan kilpailukyvyn aineettomiin elementteihin ja niiden kehittämiseen. Näin pyritään luomaan yksittäisten, selkeiden tulevaisuudenvisioiden sijaan sellaista kapasiteettia ja sellaisia kompetensseja, jotka antavat valmiuksia epävarmuuden hallintaan sekä toimintaympäristön muutoksiin sopeutumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi eri toimijoille yhteiset arvot, intressit ja toimintatavat, joiden varaan voidaan rakentaa verkostoja ja yhteenliittymiä sekä myös konkreettisempaa yhteistyötä ja kehittämistä. Tutkimus muistuttaakin, että tästä näkökulmasta tarkasteltuna tekeminen ja siihen kytkeytyvät vuorovaikutusprosessit ja niiden yhteydessä oppiminen voivat olla jopa tärkeämpiä kuin ohjelman mitattavissa olevat tulokset.

                                               ******

Timo Poutiainen on syntynyt Jyväskylässä ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Poutiaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1919, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9409-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1403, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9410-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Timo Poutiainen, 040-506 4141, timo.poutiainen@uta.fi, www.tutkimusosuuskunta.fi