FM Antto Seppälän tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Context-aware and trust-based personal wellness information framework for pervasive health (Kontekstistaan tietoinen luottamustietoon perustuva viitekehys henkilökohtaisille terveys- ja hyvinvointitiedoille)

tarkastetaan 16.4.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Harri Oinas-Kukkonen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Pirkko Nykänen.

Kontekstistaan tietoinen luottamustietoon perustuva viitekehys henkilökohtaisille
terveys- ja hyvinvointitiedoille

Terveydenhuolto on muuttumassa perinteisestä organisaatiokeskeisestä kohti asiakaskeskeistä toimintamallia, jossa hoito suunnitellaan yhä enemmän asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Toimintamallin muutos, sekä kansalaisten kasvava tietoisuus ja kiinnostus omasta hyvinvoinnistaan, johtaa siihen, että erilaisten toimijoiden määrä kansalaisen terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuotannossa lisääntyy. Tämä vaatii kommunikaatiota eri osapuolien välillä, jolloin saumaton yhteistyö on mahdollista. Henkilökohtaisten terveys- ja hyvinvointitietojen hallintaan käytettävien järjestelmien kehittäminen on haasteellista, johtuen toimijoiden suuresta määrästä, tietojen arkaluontoisuudesta ja monimuotoisuudesta, hyvin erilaisista käyttökonteksteista ja käyttäjäprofiileista sekä dynaamisesta ympäristöstä. Uusilla teknologioilla on myös suuri vaikutus terveydenhuollon tuottamiseen tulevaisuudessa. Jokapaikan tietotekniikka, big data, sensorit, lääketieteelliset laitteet ja muut innovaatiot mahdollistavat uudet, paikasta riippumattomat ja henkilökohtaiseen tietoon perustuvat toimenpiteet. Henkilökohtaisen tiedon määrän kasvun, palvelutuotannon pirstoutumisen ja uudenlaisten tietojärjestelmien myötä syntyy suuria haasteita tietosuojan ja tietoturvan takaamiseksi.

Tässä väitöskirjassa pääasiallisena tavoitteena oli tutkia ja kehittää tietoturvallista tietojenkäsittelyalustaa kansalaisen terveys- ja hyvinvointitiedoille. Väitöstutkimuksessa kehitettiin tietomalli kansalaisen terveys- ja hyvinvointitiedoista, jossa määriteltiin tietopohja terveys- ja hyvinvointitietojen yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi. Tämän lisäksi väitöskirjassa määriteltiin periaatteet tietojen luotettavalle käsittelylle uudenlaisissa tietojenkäsittely-ympäristöissä ja periaatteisiin nojautuvat luottamustiedot, joiden avulla voidaan määritellä sääntöjä tietojen käsittelylle erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksessa kehitettiin tietosuoja-arkkitehtuuri toteuttamaan näitä periaatteita hyödyntäen määriteltyjä luottamus- ja kontekstitietoja. Kontekstistaan tietoisen, luottamustietoon perustuvan arkkitehtuurin tarkoituksena on mahdollistaa useista lähteistä saatavan heterogeenisten tietojen luotettava käsittely ja jakelu ubiikissa tietojenkäsittely-ympäristössä. Tutkimuksen tuloksena saatiin kansalaisen terveys- ja hyvinvointitietomalli sekä kontekstistaan tietoinen luottamustietoon perustuva tietosuoja-arkkitehtuurimäärittely. Väitöstutkimuksessa määriteltiin pohjatietoa ja periaatteita luotettavan tietojenkäsittelyalustan kehittämiselle, joka mahdollistaa täysin uudenlaisten kansalaiskeskeisten palveluiden luomisen sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia hallita omia tietojaan ja yksityisyyttään.

                                               ******

Antto Seppälä on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Seppälän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1924, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9420-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1408, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9421-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Antto Seppälä, antto.seppala@uta.fi