LL Raine Sihvosen kirurgian (ortopedian ja traumatologian) alaan kuuluva väitöskirja

Arthroscopy for Degenerative Meniscus Tear (Rappeumaperäisen kierukkarepeämän tähystysleikkaus)

tarkastetaan 23.5.2014 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Petri Virolainen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Lehto.

Rappeumaperäisen kierukkarepeämän tähystysleikkaus

Polven ikääntymiseen liittyvän kierukkarepeämän hoito, revenneen kierukan tähystyksellinen osapoisto, on yleisin ortopedinen toimenpide. Korkeatasoinen tieteellinen näyttö toimenpiteen tehosta kuitenkin puuttuu. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää onko rappeumaperäisen kierukkarepeämän tähystyksellinen osapoisto tehokas hoitomuoto.

Tutkimus koostui satunnaistetusta lumekontrolloidusta tutkimuksesta sekä kohorttitutkimuksesta. Kontrolloidussa tutkimuksessa 146 35 – 65 vuotiasta potilasta satunnaistettiin joko revenneen kierukan osapoistoon tai lumetoimenpiteeseen. Kohorttitutkimuksen (765 potilasta) avulla selvitettiin polven oireiden vaikutusta leikkauksen lopputulokseen. Kaikkia potilaita seurattiin 12 kk, jolloin hoidon tehoa arvioitiin soveltuvilla mittareilla.

Satunnaistetussa tutkimuksessa molemmissa ryhmissä (kierukan osapoisto ja lumetoimenpide) havaittiin huomattava polven tilanteen muutos parempaan toimenpiteen jälkeen. Potilaat olivat myös erittäin tyytyväisiä leikkaustulokseen. Ryhmien välillä ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa millään tulosmuuttujalla arvioitaessa. Kohorttitutkimuksessa havaittiin, että polven lähtötilanne mutta myös leikkaustulos ovat huonompia sellaisilla potilailla, joilla oli ennen leikkausta polven ns. mekaanista oireilua eli jumiutumisen tai lukkiutumien tunnetta.  Mekaanisen oireilun ei havaittu kuitenkaan olevan itsenäinen tulosta ennustava tekijä.

Tämä tutkimus osoittaa, että polven nivelkierukan tähystyksellinen osapoisto ei ole tehokkaampi kuin lumetoimenpide sellaisten potilaiden polvioireiden hoidossa, joilla on polven ikääntymiseen (rappeumaan) liittyvä kierukkarepeämä.  Ns. mekaaninen oireilu ennustaa huonompaa lopputulosta, eikä siten ole hyväksyttävä syy polven tähystystoimenpiteeseen. Polven tähystysleikkauksista olisikin pidättäydyttävä silloin, kun oireiden taustalla arvellaan olevan ikääntymiseen liittyvä nivelkierukkarepeämä.

                                               ******

Raine Sihvonen on syntynyt Haapajärvellä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt vuodesta 2001 lähtien Hatanpään sairaalassa, jossa vuodesta 2008 lähtien apulaisylilääkärinä.

Sihvosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1938, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9459-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1422, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9460-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.