KTM Outi Toivosen yritysjuridiikan alaan kuuluva väitöskirja

Rahdinkuljettajan rajoittamattoman vastuun sääntely ja yhtenäinen tulkinta. Tavaroiden tie-, meri- ja yhdistetyt kuljetukset (Regulation and interpretation of carrier’s unlimited liability)

tarkastetaan 16.5.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Peter Wetterstein (Åbo Akademi). Kustoksena toimii emeritusprofessori Risto Nuolimaa.

Rahdinkuljettajan rajoittamattoman vastuun sääntely ja yhtenäinen tulkinta

Väitöskirja liikkuu kuljetusoikeuden alueella. Siinä käsitellään rahdinkuljettajan vastuuta tavaroiden kuljetuksessa tiellä ja merellä sekä näiden yhdistelmänä, yhdistettynä kuljetuksena. Yhdistetyssä kuljetuksessa eri kuljetusmuodot nivotaan yhteen. Näin tavara kyetään kuljettamaan joustavasti ovelta ovelle. Kansainvälisissä kuljetuksissa tavara siirtyy hyvin usein tiekuljetuksena lähtö- ja tulomaassa, koska muilla kuljetusmuodoilla ei päästä samalla tavalla asiakkaan luokse. Kansainvälisen kaupan kasvun seurauksena kuljetusvolyymit ovat nykyisenkaltaisessa globaalissa taloudessa erittäin suuria. Tämän vuoksi kuljetusoikeudelliset kysymykset ovat varsin merkittäviä ja rahdinkuljettajien, kuljetusasiakkaiden ja muiden osapuolten kannalta tärkeitä.

Yhdistetyt kuljetukset rakentuvat yksittäisistä kuljetusmuodoista. Sääntely on kuitenkin eriytynyt kuljetusmuotokohtaisiin lakeihin ja yleissopimuksiin. Yhtenäistävien tekijöiden löytäminen on yhdistettyjen kuljetusten yleistymisen vuoksi tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Kansainvälisen hyväksynnän saavaa, yhdistettyjä kuljetuksia koskevaa yleissopimusta ei kuitenkaan ole saatu aikaan, vaikka sitä ovat yrittäneet aktiivisesti monet kansainväliset organisaatiot. Yhdistettyjä kuljetuksia ei säännellä Suomessa myöskään kansallisella lailla. Yhdistettyjen kuljetusten kilpailukyky on koetuksella, koska tällä hetkellä vallitsee epävarmuus kuljetuksiin sovellettavasta säännöstöstä. Erityisesti paikantamattomat vahingot ovat ongelmallisia sen vuoksi, että usein on epäselvää, mitä kuljetusmuotokohtaista lakia vahinkoon pitäisi soveltaa. Kuljetusyrityksissä ja kuljetusasiakasyrityksissä korostuu yhdistetyissä kuljetuksissa kuljetusmuotokohtaisen soveltuvan lain valintaan liittyvien kysymysten tunteminen. Tässä tutkimuksessa käsitellään erilaisia vaihtoehtoja säännellä yhdistettyjä kuljetuksia.

Yhteistä eri kuljetusmuotojen sääntelylle rahdinkuljettajan vastuussa on se, että rahdinkuljettaja voi olla vastuusta vapaa, vastuu voi olla rajoitettu tiettyyn enimmäismäärään tai vastuu voi olla rajoittamatonta. Rahdinkuljettajan rajoittamattoman vastuun seuraamuksena rahdinkuljettaja joutuu korvaamaan koko syntyneen vahingon ilman oikeutta vastuun rajoihin. Rahdinkuljettaja voi menettää myös vakuutussuojan. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rahdinkuljettajan rajoittamatonta vastuuta ja tämän vastuun tyyppitilanteita erityisesti oikeuskäytännön perusteella.

Kuljetusyritysten näkökulmasta tärkeätä on se, minkälaisen käyttäytymisen seurauksena rahdinkuljettaja voi joutua rajoittamattomaan vastuuseen. Kyseeseen voi tulla mittavat vahingonkorvaukset. Tiekuljetussopimuslaissa ja merilaissa rahdinkuljettajan vastuu on rajoittamatonta muun muassa kvalifioidun tuottamuksen eli tahallisuuden ja (tietoisen) törkeän huolimattomuuden seurauksena. Tiekuljetussopimuslakia tai merilakia tulkittaessa tuomioistuimessa saatetaan päätyä siihen, ettei rahdinkuljettaja ole syyllistynyt kvalifioituun tuottamukseen ja rahdinkuljettajalla on oikeus rajoittaa vastuutaan. Rahdinkuljettajan kuljetusvastuuvakuutus ei kuitenkaan välttämättä kata aiheutuneita vahinkoja. Kuljetusyrityksissä kannattaa kiinnittää huomiota vakuutuksen lisärajoituksiin, koska vakuutuksissa on sellaisia korvattavuutta rajoittavia ehtoja, jotka eivät tule suoraan lainsäädännöstä. Kuljetusasiakasyritysten näkökulmasta tärkeätä on tavaravakuutuksen hankkiminen sen varalta, että rahdinkuljettaja vapautuu vastuusta tai rahdinkuljettajan vastuu rajoittuu tiettyyn enimmäismäärään. Olennaista tässä on se, että rahdinkuljettajan kuljetusvastuuvakuutus ei poista kokonaan rahdinkuljettajalta tai kuljetusasiakkaalta riskiä kuljetuksen aikana tapahtuvista vahingoista.

                                               ******

Outi Toivonen toimii tällä hetkellä yritysjuridiikan yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa.

Toivosen väitöskirja ilmestyy , Tampere 2014. ISBN 978-952-93-3861-0.
http://tampub.uta.fi.

Lisätietoja: Outi Toivonen, puh. 050 318 6036, outi.toivonen@uta.fi