YTM Jenni-Mari Räsäsen sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja

Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus
(Information technology-based use of client information in emergency social services: ethnomethodological study of talk and interaction)

tarkastetaan 17.5.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Marjo Kuronen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Kirsi Juhila.

Tietotekniikka on tarpeen asiakastietojen kirjaamisessa ja vaihdossa sosiaalipäivystyksessä

Sosiaalipäivystyksessä tarjotaan pääasiassa virka-ajan ulkopuolisia sosiaalipalveluja tilanteissa, jotka vaativat sosiaalityöntekijän kiireellistä apua, tukea ja ohjausta. Asiakastilanteet ovat ennustamattomia, prosessiltaan useimmiten kertaluonteisia tai lyhytkestoisia. Asiakkaita ja heidän tilanteitaan ei yleensä tunneta entuudestaan ja tilanteita koskevat arvioinnit ja päätökset tehdään nopeasti. Virka-ajan ulkopuolella ei myöskään ole mahdollisuutta ottaa yhteyttä virka-aikaan toimiviin viranomaisiin asiakastilanteita koskevissa asioissa. Kaikki tilanteet eivät ratkea päivystysvuoron aikana, joten niitä koskeva tieto tulee välittää asiaa seuraavaksi käsittelevälle taholle. Sosiaalipäivystyksen toimintaympäristön huomioon ottaen erilaiset tietotekniikkaan pohjautuvat asiakastiedon tarkastamisen, kirjaamisen ja siirron mahdollisuudet tulevat tärkeiksi.

Väitöskirjatutkimuksen ympäristönä on sosiaalipäivystys, josta käsin hoidettiin sosiaalipäivystystä järjestävän kaupungin ja kymmenen yhteistyökunnan sosiaalipäivystystilanteet. Sähköiset tiedon kirjaamisen ja vaihdon käytännöt olivat vaihtelevia kaupungin sisällä ja eri yhteistyökuntien kesken. Tutkimuksessa paneudutaan niihin tapoihin, joilla sosiaalityöntekijät puhuvat tietotekniikkaan pohjautuvasta asiakastiedon käytöstä sekä siihen, miten tietokoneita käytetään osana sosiaalipäivystyksen asiakastilanteita. Tutkimus tuottaa syvempää ymmärrystä siitä, miten tietojärjestelmät ja tietokoneet ovat läsnä tutkimuksen ympäristönä olevassa sosiaalipäivystyksessä ja sen institutionaalisten tehtävien suorittamisessa.

Tutkimus koostuu neljästä julkaistusta tieteellisestä artikkelista ja niiden yhteenvedosta. Artikkeleiden tulosten yhteenvedossa tullaan siihen tulokseen, että sosiaalipäivystyksessä käytetään asiakasta koskevaa tietoa tilapäisesti hyödyntämällä asiakastietojärjestelmiin aiemmin kirjattuja tietoja (mikäli ne ovat saatavilla) sekä kirjaamalla ja siirtämällä tietoja siten, että ne ovat hyödyksi asiaa seuraavaksi käsittelevälle taholle. Lisäksi havaitaan, että sosiaalipäivystyksessä työskennellään aika ajoin kirjatun tiedon varassa, jolloin esimerkiksi ajantasainen kirjaaminen ja yhtenäiset tietojärjestelmien käyttötavat ja sisällöt tulevat sosiaalipäivystyksen ja kuntien välisessä yhteistyössä tärkeiksi. Asiakasta koskevassa tiedonmuodostuksessa on keskeistä myös asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa muodostuva tieto ja sen suhteuttaminen aikaisemmin kirjattuun sekä tilanteesta eteenpäin välitettävään tietoon. Puheessa ja vuorovaikutuksessa järkeillään ja muodostetaan jaettua ymmärrystä siitä, mitä ja miten asiakasta koskevaa tietoa kirjataan tietojärjestelmiin ja miten tietojärjestelmiä käytetään.

Tietotekniikalla on oma paikkansa sosiaalipäivystyksessä. Tietojärjestelmät ovat parhaimmillaan tiedonlähteitä sekä institutionaalisten tehtävien loppuun saattamisen mahdollistajia virka-ajan ulkopuolella tapahtuvissa sosiaalipäivystystilanteissa. Tässä mielessä sosiaalipäivystys on tietokoneista riippuvaista. Tutkimus vahvistaa asiakastiedon kirjaamisen ja liikkuvuuden merkitystä sosiaalityössä, jossa työntekijät vaihtuvat ja jossa tieto tarvittaessa siirtyy viranomaiselta toiselle. Tutkimus asettaa tärkeäksi tutkia laajemmin sitä, miten sosiaalityön tietoa tuotetaan ja tulkitaan silloin, kun sitä kirjataan ja luetaan eri toimintaympäristöissä. Jatkotutkimuksissa on syytä huomioida myös asiakasnäkökulma heitä koskevassa tiedon käytössä.

Tutkimuksen pääaineistona ovat päivystyssosiaalityöntekijöiden (7) ja yhteistyökuntien sosiaalityöntekijöiden (5) haastattelut sekä videoidut asiakas-työntekijä kohtaamiset (8) sosiaalipäivystysasemalla. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään sosiaalipäivystyksen toimintaympäristöstä kerättyä laajempaa havainnointi-, videointi-, valokuva, kokous- ja seminaarimuistioaineistoa. Tutkimus pohjautuu etnometodologiaan, jolloin puhetta ja toimintaa tarkastellaan tilanteisesti, vuorovaikutuksessa tuotettuina. Tutkimus tekee havaittavaksi tietotekniikkaan pohjautuvan asiakastiedon käytön arkipäiväisiä, rutiininomaisia ja jaettuja puhe- ja toimintatapoja, joita jatkuvasti järkeillään ja joista poikkeavuutta jollain tavoin selitetään.

                                               ******

Jenni-Mari Räsänen on syntynyt Kuopiossa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii sosiaalityön yliopisto-opettajana.

Räsäsen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1932, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9446-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1416, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9447-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Jenni-Mari Räsänen, puh. 050 318 6168, jenni-mari.rasanen@uta.fi, http://www.uta.fi/yky/sty/yhteystiedot/rasanen.html