MA, MEd Abebaw Yirga Adamun kasvatustieteiden alaan kuuluva väitöskirja

Ethnic and Religious Diversity in Higher Education in Ethiopia: The Case of Bahir Dar University (Etninen ja Uskonnollinen Moninaisuus Etiopian Yliopistoissa: Tapaustutkimus Bahir Darin Yliopistosta)

tarkastetaan 22.5.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Rauni Räsänen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tuomas Takala.

Etninen ja Uskonnollinen Moninaisuus Etiopian Yliopistoissa

Monikulttuurisuus kuuluu Etiopian yliopistojen ohjaaviin arvoihin, joita ne tukevat ja toteuttavat. Yliopistot pyrkivät luomaan kampuksilleen ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa tervetullut ja joka osaltaan helpottaa ja parantaa opiskelijoiden henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä. Tällaisen ilmapiirin luominen alkaa siitä, että selvitetään kunkin yliopiston kampuksella vallitseva moninaisuuteen suhtautuminen (campus climate for diversity). Tämän tutkimuksen tavoite oli tutkia Bahir Dar  yliopiston (BDU) kampuksen ilmapiirin eri elementtejä. Työssä keskityttiin etniseen ja uskonnolliseen moninaisuuteen.

Tutkimus perustui viitekehykseen, jonka kautta moninaisuuteen suhtautumista pyrittiin hahmottamaan. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tietoa hankittiin haastattelemalla opiskelijoita, opettajia, johtoa ja hallintohenkilöstöä. Myös ryhmähaastattelujen ja asiakirjojen avulla kerättiin tietoa toisaalta opiskelijoilta, toisaalta dokumenteista. Aineiston analyysiin käytettiin temaattista analyysia. Tulokset osoittavat, että BDU:n opiskelijat ovat etnisesti ja uskonnollisesti moninainen joukko, mutta yksi etninen ryhmä oli suurempi kuin muut, ja siten vuorostaan yksi uskonnollinen ryhmä oli muita suurempi. Yleisesti kampusyhteisö suhtautuu opiskelijajoukon sisäiseen moninaisuuteen myönteisesti.

Tulokset osoittavat myös, että eri uskonnollisten ryhmien väliset suhteet ovat myönteisemmät kuin etnisten ryhmien väliset suhteet. Opiskelijat jättävät usein huomiotta uskontoon liittyvät kysymykset tai välttävät niiden käsittelemistä muiden kuin oman ryhmänsä kesken. Heitä ei myöskään kiinnosta keskustella etnisiin kysymyksiin liittyvistä aiheista muiden kuin oman etnisen ryhmänsä kesken. Eri syistä kampuksella esiintyy myös etnisiä ja uskonnollisia jännitteitä ja konflikteja. Vaikka BDU on ilmoittanut yhdeksi ydinarvokseen moninaisuuden edistämisen, se ei ole kehittänyt toimivia strategioita tai toteuttanut moninaisuuteen liittyviä suunnitelmia eikä tue moninaisuuteen liittyviä ohjelmia ja toimia. Jotta moninaisuuteen suhtautumisen ilmapiiri paranisi, yliopiston tulisi järjestää opiskelijoille paremmat mahdollisuudet moninaisuutta koskevan tietoisuuden kohottamiseen ja lisäksi tukea eri ryhmien välisiä myönteisiä yhteyksiä ja suhteita. Myös Etiopian hallituksen tulisi ymmärtää, millainen vaikutus sen toimintaohjelmilla, strategioilla ja poliittisella järjestelmällä on kampuksella vallitsevaan moninaisuuteen suhtautumiseen.

                                               ******

Abebaw Yirga Adamu on syntynyt Bahir Darissa Etiopiassa ja hän on suorittanut MA -tutkinnon Aarhusin yliopistossa ja MEd -tutkinnon Bahir Dar yliopistossa.

Adamun väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1939, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9461-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1423, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9462-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Abebaw Yirga Adamu, puh. 045 118 9888, abebaw.adamu@uta.fi