LL Ismo Jaakko Tapani Anttilan kliinisen fysiologian alaan kuuluva väitöskirja

The Relation between Resting Electrocardiogram Changes and Prognosis in the Health 2000 Survey A population-Based study on Adult Finns (Lepo-EKG:ssa havaittujen muutosten vaikutus kuolleisuuteen suomalaisessa Terveys 2000 tutkimuksessa)

tarkastetaan 6.6.2014 klo 12 Terveysteknologiakeskus Mediwestin auditoriossa  (1.krs) osoitteessa  Koskenalantie 16, Seinäjoki.

Vastaväittäjänä on dosentti Jyri Lommi (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Mika Kähönen.

Lepo-EKG:ssa havaittujen muutosten vaikutus kuolleisuuteen suomalaisessa
Terveys 2000 tutkimuksessa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terveys 2000 tutkimuksen aineistoon perustuva väitöskirja selvitti lepo-EKG:ssa havaittujen muutosten esiintyvyyttä ja niihin liittyvää kuolleisuutta suomalaisilla miehillä ja naisilla kahdeksan vuoden seurannassa. Tutkimukseen osallistui yli 8000 yli 30v suomalaista vuosina 2000-2001.

Väitöskirjatyö perustuu osajulkaisuihin, joissa tutkittiin EKG:n rintakytkentöjen hitaasti nousevan R-aallon yleisyyttä ja ennustevaikutusta (osajulkaisu 1), ST-segmentin laskun sekä T-aallon muutosten ennustevaikutusta miehillä ja naisilla (osajulkaisu 2), kytkennän aVR positiivisen T-aallon yleisyyttä ja ennustevaikutusta (osajulkaisu 3) sekä kahdeksan kammionsisäisen johtumishäiriön ennusteellista merkitystä (osatyö 4).

Tutkimuksen mukaan kaikki tutkitut ekg-muutokset huonontavat merkittävästi tutkittavien ennustetta. Tutkimuksessa osoitettiin, että hitaasti nouseva R-aalto on verraten yleinen erityisesti naisilla (esiintyvyys naisilla 7.8%, miehillä 2.7%). Naisilla tämä muutos kaksinkertaisti sydän- ja verisuonitautien aiheuttaman kokonaiskuolleisuuden.  Miehillä tilastollisesti merkittävää eroa ei havaittu. Aikaisempaa tutkimusta hitaasti nousevan R-aallon esiintyvyydestä ja ennustemerkityksesä väestötasolla ei ole olemassa.

Sydämen sivuseinän sähköisen toiminnan arvioinnissa käytettävät kytkennät pystyivät parhaiten ennustamaan kuolemanriskiä tilanteessa, jossa kytkennän hapenpuutteesta kertovaa muutosta mitattiin useasta eri kohdasta.

Tutkimuksessa osoitettiin, että kytkennässä aVR esiintyvä positiivinen T-aalto ennustaa sydän-ja verisuonitautikuolleisuuden lisääntymistä sekä miehillä, että naisilla. Muutos havaittiin 2.3%:lla miehistä ja naisista. Tutkimus on ensimmäinen, joka raportoi tämän löydöksen.

Tutkimuksessa osoitettiin, että kaikki tutkittut kammionsisäiset ekg-signaalin johtumishäiriöt lisäsivät kuolleisuutta tutkimussa väestössä.  Huonoin ennuste oli niillä tutkituilla, joilla muutos ei ollut seurausta tietyn tunnistettavan johtoradan katkeamisesta.

Väitöskirjassa esitetään ajankohtaista tietoa myös sairastettuun sydäninfarktiin sekä eteisvärinään liittyvästä kuolleisuudesta 2000-luvulla. Aiempaan sydäninfartiin liittyi yli 40% kuolleisuus kahdeksan vuoden seurannassa miehillä ja naisilla. Oireettoman, ainoastaan EKG:ssa havaittavan sydäninfarktin kuolemanriski oli vieläkin suurempi.

Tutkimus osoitti, että eteisvärinään liittyi edelleen hälyttävän suuri kuolleisuus. Yli puolet miehistä ja 70% naisista, joilla tutkimuksen alkaessa oli eteisvärinä, menehtyi kahdeksan vuoden seuranta-aikana. Eteisvärinä on tavallisin sairaalahoitoa vaativa EKG- poikkeama Tutkimus on muistutus äskettäin päivitetyn eteisvärinän hoitosuosituksen tärkeydestä.

                                               ******

Ismo Jaakko Tapani Anttila on syntynyt Seinäjoella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut erikoislääkärinä vuodesta 2005 lähtien.

Anttilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1931, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9444-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1415, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9445-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Ismo Jaakko Tapani Anttila, ismo.anttila@epshp.fi