FM Hanna-Mari Puuskan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median  alaan kuuluva väitöskirja

Scholarly Publishing Patterns in Finland - A comparison of disciplinary groups (Tieteelliset julkaisukäytännöt Suomessa - tieteenalaryhmien vertailu)

tarkastetaan 6.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B3107, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on tutkimusprofessori Gunnar Sivertsen (NIFU, Oslon yliopisto, Norja). Kustoksena toimii yliopistonlehtori Sanna Talja.

Tieteenalojen julkaisukäytännöt Suomessa

Tieteellisiin julkaisuihin ja näiden saamiin viittauksiin perustuvien määrällisten mittareiden, bibliometristen indikaattoreiden, hyödyntäminen on alati kasvavan kiinnostuksen kohteena. Bibliometrisia indikaattoreita käytetään yhä enemmän muun muassa maavertailuissa, kansainvälisissä yliopistorankingeissa, yliopistoille jaettavan perusrahoituksen sekä näiden sisäisen rahanjaon kriteerinä, akateemisissa virantäytöissä sekä tutkimusrahoituspäätöksissä. Julkaisutoiminnan arvioinnissa tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota tieteenalojen eroihin. Tutkimuskohteiden luonne sekä tutkimuksen tavoitteet, tehtävät, yleisö ja rahoituslähteet ovat erilaisia eri tieteenaloilla ja näkemykset siitä, mitä pidetään korkealaatuisina julkaisuina, vaihtelevat tieteenalasta toiseen.

Väitöskirjassa tarkastellaan julkaisukäytäntöjä kuudessa tieteenalaryhmässä: luonnontieteissä, tekniikassa, lääketieteissä, maa- ja metsätaloustieteissä, yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä. Väitöskirjatutkimus perustuu laajoihin empiirisiin aineistoihin, jotka kattavat laajasti eri julkaisumuotoja. Tutkimuksen aineistoina on hyödynnetty kahden suomalaisen yliopiston julkaisurekistereitä, yliopistoyksiköiden johtajille suunnattua kyselyä, Google Scholaria sekä Thomson Reutersin Web of Science -tietokantaa.

Vaikka yliopistot ovat olleet merkittävien globaalien, rakenteellisten ja tiedepoliittisten ja muutosten alla viime aikoina, väitöskirjan tulokset eivät tue näkemystä, jonka mukaan luonnontieteiden ja lääketieteen tapa julkaista tutkimustulokset artikkeleina kansainvälisissä lehdissä olisi leviämässä hallitsevaksi julkaisumuodoksi kaikille tieteenaloille. Monografiat ja kokoomateokset ovat säilyttäneet asemansa tärkeinä julkaisumuotoina yhteiskuntatieteissä ja erityisesti humanistisissa tieteissä. Toisaalta kuitenkin kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteisjulkaiseminen ovat lisääntyneet Suomessa kaikilla tieteenaloilla. Tulosten mukaan kansainväliset yhteisjulkaisut keräävät enemmän viittauksia kuin julkaisut, joissa on vain suomalaisia tekijöitä. Tutkimus osoittaa myös merkittäviä eroja julkaisutuottavuudessa yksittäisten tutkijoiden välillä. Tuottavimmat tutkijat ovat tuotteliaimpia kaikissa julkaisumuodoissa. Korkeimmissa asemissa olevat tutkijat tuottavat eniten julkaisuja ja miehet julkaisevat keskimäärin enemmän kuin naiset kaikissa tieteenalaryhmissä.

Tutkimus osoittaa lisäksi, että metodologisilla valinnoilla on merkittävä vaikutus tieteenalaryhmien julkaisutuottavuutta ja tieteellistä vaikuttavuutta koskeviin tuloksiin. Tuottavuuserot tieteenalaryhmien välillä riippuvat muun muassa käytössä olevasta aineistosta, laskentamenetelmistä sekä siitä, mitä julkaisumuotoja analyysiin sisällytetään. Siksi julkaisutoiminnan arvioinnin tulisi yksittäisten indikaattoreiden sijaan perustua useisiin, tutkimusta monipuolisesti kuvaaviin mittareihin.

                                               ******

Hanna-Mari Puuska on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii koordinaattorina CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssa.

Puuskan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1945, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9479-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1430, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9480-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Hanna-Mari Puuska, 050 381 8568, hanna-mari.puuska@uta.fi