YTM Tiina Saaren sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Psykologiset sopimukset ja organisaatioon sitoutuminen tietotyössä (The psychological contracts and organizational commitment in knowledge-intensive work)

tarkastetaan 14.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Anu-Hanna Anttila (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Harri Melin.

Psykologiset sopimukset ja organisaatioon sitoutuminen tietotyössä

Sitoutuneet työntekijät ovat tietotyöorganisaatioiden tärkein voimavara. Suomalaiset työntekijät ovatkin perinteisesti sitoutuneet työhönsä ja työnantajaorganisaatioihinsa tiiviisti. Työelämän muuttuessa työntekijät ovat kuitenkin huolissaan siitä, ovatko organisaatiot enää sitoutuneita työntekijöihinsä ja onko työntekijöiden sitoutumisella siten mitään arvoa. Sitoutumisen taustalla vaikuttaa työntekijän psykologinen sopimus, eli työntekijän käsitys työsuhteeseen kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Perinteiseen psykologiseen sopimukseen on kuulunut, että hyvin tehty työ on palkittu työn jatkuvuudella ja lisäksi työnantajaa ja työntekijää on sitonut toisiinsa molemminpuolinen lojaliteetti. Tämän perinteisen sopimuksen on sanottu olevan nyt muuttumassa.
Väitöstutkimuksessa selvitetään, millaisiksi tietotyön uudet psykologiset sopimukset ja organisaatiositoutuminen ovat muodostumassa. Tutkimus perustuu pääosin haastatteluaineistoon, jossa on haastateltu suomalaisten tietointensiivisten organisaatioiden työntekijöitä ja esimiehiä. Tutkimus koostuu neljästä julkaistusta tieteellisestä artikkelista ja niiden yhteenvedosta.
 
Tietotyöntekijöiden eli korkeaa koulutusta vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivien arveltiin joitain vuosikymmeniä sitten kehittyvän ryhmäksi, jolla on osaamisensa ja tietopääomansa ansiosta erityisen hyvä asema työmarkkinoilla. Kehitys näyttää kuitenkin olevan sen suuntaista, että työelämän ennustamattomuus ja epävarmuus osuvat myös tietotyöntekijöihin.  Tietotyöntekijöiden kokemukset kertovat siitä, että jopa taloudellisen nousukauden aikaan, jolloin tutkimuksen aineisto on kerätty, työn jatkuvuuteen ja sitoutumisen kannattavuuteen ei uskalleta enää luottaa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työelämän muutoksen myötä tietotyöntekijöiden psykologiset sopimukset ovat muuttumassa. Työn jatkuvuuden ja turvallisuuden sijaan työntekijä palkitaan uusilla taidoilla, jotka parantavat työllistyvyyttä jatkossa. Vaikka sopimukseen ei enää välttämättä kuulu odotus elämänmittaisesta työsuhteesta, se ei kuitenkaan tarkoita etteikö työntekijöillä olisi edelleen muita odotuksia työsuhteillensa.  Tietotyöntekijät arvostavat edelleen molemminpuolista lojaaliutta ja reilua peliä työelämässä. Vaikka tietotyöhön yhdistetään usein kiire ja ylityöt, tämän tutkimuksen mukaan ylitöitä ei pidetä enää itsestään selvänä velvollisuutena, vaan ylityötä tehdään vain, mikäli työntekijä arvioi siitä olevan hyötyä urakehityksellensä. Työntekijät odottavat työpanoksensa korvattavan vastavuoroisesti mahdollisuudella kehittyä työssä enemmän omien urasuunnitelmiensa ja ammatillisten tarpeidensa mukaisesti, organisaation tarpeiden sijaan. Työntekijöiden tavoitteena onkin mahdollisimman vakaa työura työelämän muutoksista huolimatta. Pärjääminen kilpailussa työpaikoista pyritään varmistamaan monipuolisella osaamisella ja työkokemuksella.

Psykologisen sopimuksen muutos näkyy myös tietotyöntekijöiden organisaatiositoutumisessa. Työntekijät ovat edelleen sitoutuneita, mutta sitoutumisella on ehtonsa. Tietotyöntekijät ovat valmiita sitoutumaan organisaatioon, joka tarjoaa sopivasti haasteita mutta samalla mahdollisuuden mielekkääseen työhön osana toimivaa työyhteisöä. Lisäksi työntekijöiden kokemus siitä, että organisaatio ei ole sitoutunut työntekijöihinsä, voi horjuttaa organisaatiositoutumista ja lisätä työpaikanvaihtoaikeita. Vaikka työelämän suuret linjat muuttuisivatkin, työntekijöiden sitoutumiseen voidaan kuitenkin edelleen vaikuttaa organisaatiotasoisilla käytännöillä. Työhyvinvointi tuottaa sitoutuneita työntekijöitä ja sitoutuneet työntekijät luovat hyvinvoivia työpaikkoja.

                                               ******

Tiina Saari on syntynyt Ylistarossa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii sosiologian lehtorina (ma.) Tampereen yliopistossa.

Saaren väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1944, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9477-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1492, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9478-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Tiina Saari, tiina.p.saari@uta.fi