MA Li Wangin sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Interaction in the Domestication of Social Media (Vuorovaikutus sosiaalisen median kotouttamisessa)

tarkastetaan 19.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Esa Lehtinen (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Alasuutari.

Vuorovaikutus sosiaalisen median kotouttamisessa

Tämän tutkimuksen aiheena on sosiaalisen median piirissä tapahtuva ansykroninen vuorovaikutus. Tehtävänä on selvittää, miksi toimijat noudattavat vuorovaikutuksessaan tiettyjä toistuvia malleja. Tutkimus tarkastelee toimijoiden arkipäiväisiä sosiaalisia kontakteja ja sosiaalisen median viihdekäyttöä yksityiskohtaisella tavalla. Analyysissä keskitytään erityisesti siihen, miten toimijat tulkitsevat yhdessä toistensa lausumia vuorovaikutuksen kuluessa. Tavoitteena on muodostaa kattavaa ymmärrystä Internetissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Työ tuo esille, että “uuden” median käyttöönotossa on mukana jotain “vanhaa”: samalla kun tutkimuksessa raportoidaan uusista kanssakäymisen muodoista siinä myös osoitetaan, miten olemassa olevat instituutiot vaikuttavat verkkovälitteiseen kanssakäymiseen.

Tutkimuksen löydökset antavat uutta tietoa verkkovälitteisestä vuorovaikutuksesta. Yhtäältä sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestiminen tulee ymmärtää kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen johdannaisilmiöksi. Toisaalta verkkovälitteinen vuorovaikutus ei ole yksinkertaisesti kopio kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta. Kysymys on omasta monimutkaisesta vuorovaikutuksen muodostaan, joka sijoittuu jatkumolle puhumisen ja kirjoittamisen väliin.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että toimijoiden verkkovälitteistä vuorovaikutusta ohjaa kaksi tekijää. Näitä tekijöitä selitetään “virtuaalisen tilanteen” ja “representoidun tilanteen” käsitteiden avulla. “Virtuaaliset tilanteet” määrittävät niitä verkkovälitteisen vuorovaikutuksen välittömiä konkteksteja, joissa toimijoiden vuorovaikutus tapahtuu. “Virtuaaliset tilanteet” muodostuvat ja pysyvät yllä siten, että toimijat jatkuvasti vuorovaikutuksensa kuluessa tyypittelevät tilanteen tietynlaiseksi. “Representoidut tilanteet” tarkoittavat sosiaalisesta elämästä tuttuja perhevalokuvan tai turismin kaltaisia kategorisointeja ja toimintatilanteita, joita representoidaan sosiaalisessa mediassa. Näitä pidetään kahtena tärkeänä toimijoiden kanssakäymistä ohjaavana lähteenä tässä tutkimuksessa.

                                               ******

Li Wang on syntynyt Henanissa Kiinassa ja hän on suorittanut MA -tutkinnon Beijing Normal yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Wangin väitöskirja ilmestyy omakustanteena.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Li Wang, Pinni B3004, 044 209 6793

Lisätietoja: Li Wang, Puh. +358 (0)44 2096 793, li.wang@uta.fi, http://www.uta.fi/yky/tutkimus/tasti/Asiantuntijat/Wang.html