FM Ilkka Virtasen tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

How tacit is tacit knowledge? Polanyi’s theory of knowledge and its application in knowledge management theories (Kuinka hiljaista hiljainen tieto on? Polanyin tietoteoria ja sen soveltaminen tietojohtamisen teorioissa)

tarkastetaan 13.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pirjo Ståhle (Aalto yliopisto). Kustoksena toimii professori Hannu Kangassalo.

Kuinka hiljaista hiljainen tieto on?
Polanyin tietoteoria ja sen soveltaminen tietojohtamisen teorioissa

Hiljaisen tiedon eksplikointia eksplisiittiseksi tiedoksi on korostettu tärkeänä toimenpiteenä erilaisissa yhteyksissä, erityisesti tietojohtamisen kirjallisuudessa. Työn keskeisenä tutkimusongelmana on hiljaisen tiedon käsitteen epämääräinen ja moniselitteinen merkitys erityisesti tietojohtamisen kirjallisuudessa. Ongelmaa käsitellään analysoimalla käsitteen alkuperäistä lähdettä, Michael Polanyin tietoteoriaa, kognitiotieteen näkökulmasta.

Analyysin tuloksena Polanyin teoriasta esitetään uudenlainen synteesi, jonka tarkoituksena on selventää hänen tietoteoriaansa sekä sen keskeisimpiä käsitteitä. Tutkimuksessa verrataan hiljaisen tiedon käsitteen alkuperäistä merkitystä sen merkitykseen tietojohtamisen tutkimuskentässä, ja todetaan, että hiljaisen tiedon eksplikoinnin ajatus perustuu sisäisesti ristiriitaiseen tietoteoreettiseen käsitykseen, sekä yksinkertaistettuun käsitykseen kognitiosta.

                                               ******

Ilkka Virtanen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Virtasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1947, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9492-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1432, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9493-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.