Dipl. Ing. Feza Baskayan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Simulating Search Sessions in Interactive Information Retrieval Evaluation (Hakuistuntojen simulointi vuorovaikutteisen tiedonhaun evaluoinnissa)

tarkastetaan 13.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 3116, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Associate professor Jaap Kamps (Amsterdamin yliopisto, Alankomaat). Kustoksena toimii professori Kalervo Järvelin.

Hakuistuntojen simulointi vuorovaikutteisen tiedonhaun evaluoinnissa

Väitöskirjatyössä tutkittiin tiedonhakijoiden ominaisuuksien ja relevanssipalautteen vaikutuksia haun tehokkuuteen.  Todellisten testihenkilöiden käyttöön liittyviä kustannuksia vältettiin tarkastelemalla tiedonhakijoiden käyttäytymisen vaikutuksia simulaatioiden avulla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin uuden, koneoppimiseen perustuvan luokittelumenetelmän kykyä parantaa haun tulosta simuloidun relevanssipalautteen perusteella.  Tutkimuksessa havaittiin, että relevanssipalaute, jossa on realistinen määrä virheitä, ei heikennä haun tehokkuutta merkitsevästi lyhyitä kyselyitä käytettäessä.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että perinteiset kokeellisen tiedonhaun evaluointimittarit voivat antaa harhaanjohtavia tuloksia vertailtaessa hakustrategioita eri ympäristöissä, jos aikatekijä otetaan huomioon.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi kyselynmuotoilustrategioiden vaikutuksia, generoimalla kattavasti kaikki muotoilustrategiat rajallisen hakusanajoukon pohjalta.  Tällöin havaittiin, että ei ole löydettävissä yleisstrategiaa, joka toimisi parhaiten kaikilla käytetyillä eri hakuaiheilla.

Tutkimus kiinnittää huomion siihen, että perinteisessä kokeellisen tiedonhaun tutkimuksessa ei ole ollut tapana mallintaa eräitä muuttujia, jotka ovat keskeinen osa hakuprosessia ja joilla voi olla vaikutusta haun tuloksellisuuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi kyselyjen muotoilustrategiat ja hakutulosten selailuun ja relevanssiarviointiin liittyvät piirteet.  Näiden muuttujien vaikutukset tulisikin ottaa huomioon evaluoitaessa vuorovaikutteista tiedonhakua.

                                               ******

Feza Baskaya on syntynyt Istanbulissa Turkissa ja hän on suorittanut Dipl. Ing. -tutkinnon Darmstadtin yliopistossa Saksassa. Hän on toiminut tutkijana vuodesta 2004 lähtien.

Baskayan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1949, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9498-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1434, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9499-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Feza Baskaya, Puh. +3585 05 906 941, feza.baskaya@uta.fi, http://www.uta.fi/sis/yhteystiedot/henkilokunta/fezabaskaya.html